นายเกษม ศุภรานนท์ สส.นครราชสีมา เขต 1 เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์ว่า กำหนดการศึกษาดูงานการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๐ – วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดนครราชสีมาโดยในวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๔๕ นาฬิกา – คณะเดินทางพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ไปยังจังหวัดนครราชสีมาโดยรถบัสปรับอากาศ ของสำนักงานฯ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา – เดินทางถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือ  จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการ และแขกผู้มีเกียรติ โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดบรรยายสรุปภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมา ตามด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย อาจหาญ รองอธิการบดีบรรยายสรุปโครงการพัฒนาเรื่อง กระบวนการปลูก มันสำปะหลัง และโครงการพัฒนาโคเนื้อ “โคราชวากิว”

ติดตามด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ภานุรักษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา บรรยายสรุปโครงการเรื่อง การวิจัยและพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริม ศักยภาพการผลิตข้าวที่มีคุณลักษณะเฉพาะและสร้างความมั่นคง ทางอาหารในจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์ครัวโคราชสู่ครัวโลก ก่อนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ

ส่วนในช่วงบ่ายคณะกรรมาธิการก็จะไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ Bio Processing Pilot Plant และโครงการพัฒนาส่งเสริมการใช้มันสำปะหลังโดยการแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพและอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยกระบวนการไบโอริไฟเบอร์รี่และการผลิตพลาสติกชีวภาพ ณ อาคารศูนย์วิจัยมันสำปะหลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต่อศึกษาดูงานโครงการเลี้ยงโคเนื้อ โคราชวากิว ณ โรงเรือนโควากิว ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลังจากนั้นคณะกรรมมาธิการจะออกเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการการปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยด และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ณ แปลงสาธิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ก่อนเดินทางไปที่พัก ณ โรงแรมแคนทารี่ โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนในวันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมมาธิการจะออกเดินทางไปศึกษาดูงานกลุ่มผ้าไหมไทย  ณ ศูนย์วัฒนธรรมผ้าไหมนครชัยบุรินทร์ ต าบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค ทั้งด้านการผลิตและการตลาด จากนั้นออกเดินทางไปศึกษาดูงานการผลิตข้าวที่มีคุณลักษณะเฉพาะและสร้าง ความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์ครัวโคราช สู่ครัวโลก ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (๑๐๐ ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน