ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สั่งการให้กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)นครราชสีมา ส่งข้าราชการพร้อมเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามตำบลและหมู่บ้าน ภายหลังได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการฉีดพ่นสารเคมี จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดนครราชสีมา

ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ฯ นายก อบจ. เผยว่า ในช่วงฤดูฝนในทุกปี จ.นครราชสีมา จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค ส่วนใหญ่จะเกิดกับเด็กเล็กและเด็กในวัยเรียน โดยเฉพาะในต่างอำเภอ ในเขตชุมชน หมู่บ้าน ตำบล ซึ่งท้องถิ่นที่ได้ขอความอนุเคราะห์มานั้นเนื่องจากท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมถึงบุคลากรและเครื่องมือไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทันท่วงที ตนจึงเล็งเห็นว่าในสถานการณ์อย่างนี้ อบจ. นครราชสีมา ซึ่งเป็นพี่ใหญ่ของสามพี่น้องท้องถิ่น จึงได้สั่งการให้กองสาธารณสุข ส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีในการปอ้งกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ อปท.ที่แจ้งความประสงค์เข้าอย่างเป็นการเร่งด่วน

โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 9 ก.ค.– 3 ส.ค.63  ซึ่งในห้วงเวลาดังกล่าวนี้ ได้นำร่องดำเนินการฉีดพ่นฯ ในพื้นที่ อบต.หนองขาม อ.จักราช, อบต.หนองพลวง อ.จักราช, อบต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ, ทต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อบต.จักราช อ.จักราช และจะดำเนินการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ขอความอนุเคราะห์มายัง อบจ.

“ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ได้แนะนำ อธิบาย ถึงวิธีการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกเบื้องต้น รวมถึง แนะนำวิธีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบริเวณที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่สถานที่สาธารณะ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ต่อไป”  นายก อบจ.นครราชสีมา เผยในท้ายสุด

Cr:ปชส.อบจ.นม. สำนักข่าว MC.news.com รายงาน