วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุม ชั้น 2 โรงแรมโคราชโฮเต็ล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายศิริชัย วิริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิด”โครงการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น” นายพิทยา แสงรุ่ง รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงานว่าในวันนี้กรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น

โดยจัดกิจกรรมอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วม ให้ความร่วมมือในการเลือกตั้งท้องถิ่น ให้มีความสุจริตและเที่ยงธรรม รณรงค์ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ช่วยกันตรวจสอบให้เกิดการเลือกตั้งที่โปร่งใส ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง เลือกคนก่ง คนดี มีคุณธรรม มาเป็นผู้แทนท้องถิ่น”

การอบรมในวันนี้ มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย เครือข่ายประชาสัมพันธ์ผู้สื่อข่าว ผู้บริหาร/ผู้ดำเนินรายการจากสถานีวิทยุหลัก สถานีวิทยุชุมชน และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน รวม 30 คน เข้าร่วมสัมมนาโดยกิจกรรมในภาคเช้า เป็นการบรรยายหัวข้อ “การเลือกตั้งท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน” โดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมา และภาคบ่าย จะเป็นการบรรยาย”แนวปฏิบัติในการเลือกตั้งท้องถิ่น” โดยท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

ทีมข่าว MC.news.com.net รายงาน