ที่ห้องประชุมศูนย์ประสานงานอบจ.ประจำอำเภอชุมพวง ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายวิสูตร เจริญสันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม หลักสูตรนวดตอกเส้น ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 3 ณ อำเภอชุมพวง โดยมีผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดโครงการมากมาย ได้แก่ นายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ , นายละออ มะลิสิน สาธารณสุขอำเภอชุมพวง , นายสมจิตร สายชมภู พัฒนาการอำเภอชุมพวง , นายวสันต์ กล่อมสุนทร ผอ.โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม , นายลำภึง ภุมรา ผอ.โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม , นางนฤชล พฤกษา รองนายกอบต.ตลาดไทร , นางสายฝน นามพิบูล ผอ.กองสวัสดิการสังคม อบต.โนนรัง , นางจิราทิตย์ เนื่องนา ครูกศน.(แทนผอ.กศน.)และนางสุพรรณา ธนูชาญ หัวหน้าศูนย์ประสานงานอบจ.ประจำอำเภอชุมพวง

นางประสงค์ พรมขุนทด หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการนวดตอกเส้นและนำความรู้ไปปฏิบัติเพื่อสร้างงานสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวโครงการฯนี้แบ่งการอบรมเป็น 3 ระยะ 25 รุ่นและรุ่นนี้เป็นการดำเนินโครงการระยะที่ 1 รุ่นที่ 3 อำเภอชุมพวง ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 – วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม คือ ประชาชนในเขตอำเภอชุมพวง จำนวน 40 คน ได้รับเกียรติจากคุณทรัพย์ลดา วงษายะและคุณสุมาลี เรือนแก้ว เป็นวิทยากรประจำโครงการ

Cr:ปชส.อบจ.นม