พื้นที่โฆษณานะครับ

ประชุมสภา อบจ.โคราช พิจารณางบประมาณ 2564 เม็ดเงิน  3,357 ล้านลงตัว หลังนายกฯ”ระนองรักษ์”เป่ากระหม่อม สมาชิสภาฯเข้าร่วมประชุมครบองค์  พร้อมยกมือผ่านในวาระ 2-3 ก่อนก่อนนำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประกาศใช้เป็นกฎหมายบริหารกิจการ 32อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา

720

วันที่ 24 กันยายน 2563 ณ เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สำนักการช่าง ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภาฯ นายชวาล พัฒนากำชัย รองประธานสภาฯ นายนัฏฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ รองประธานสภาฯ  ได้ร่วมกันเปิดประชุมสภา ส.อบจ.นม. สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่2/2563 โดยมี ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นม. พร้อมด้วย นายวิสูตร เจริญสันธิ์ รองนายก อบจ.นม. นายประดิษฐ์ กิ่งโก้ รองนายก อบจ.นม. ฝ่ายสภาฯมี สมาชิกสภาฯ 29 คน จากทั้งหมด 33 คน ลาประชุม 2 คน  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

720

การประชุมในวันนี้มีวาระการประชุมทั้งหมด 9 วาระที่น่าสนใจก็คือ ญัตติขอความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยก่อนหน้านี้มีการผ่านมติสภาในขั้นรับหลักการงบประมาณ และได้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติให้สมาชิกขอแก้ไข  จำนวน  7 คนตามระเบียบ ประกอบไปด้วย นายประพจน์ ธรรมประทีป, เป็นประธานคณะกรรมการนายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ,นายบัวพันธ์ จันคำวงษ์, นายเลิศชัย ธนประศาสตร์,นายพิชัยศักดิ์ ชัยศรี,นายพงษ์พันธ์ พันธุ์ศรีนคร เป็นกรรมการและนายธนเดช พันธ์เกษม เป็นกรรมการและเลขานุการ  และคณะกรรมการได้รายงานต่อสภาฯว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่มีสมาชิกท่านใดมาขอแปรญัติงบประมาณ จึงเสนอคงร่างเดิมเพื่อให้สมาชิกได้ร่วมกันพิจาณา โดยปรากฏว่าสมาชิกมีมติเห็นชอบในวาระ 2-3 และสภาฯจะนำงบประมาณดักล่าวเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศใช้เป็นกฎหมายท้องถิ่นต่อไป

720720

ทั้งนี้รายละเอียดของงบประมาณได้มีการแจ้งรายละเอียดถึงสถานการณ์คลัง มีเงินฝาก 4,196,122,393 บาท เงินสะสม 1,940,990,165 บาท ทุนสำรองเงินสะสม 589,627,974 บาท ส่วนงบประมาณประจำปี 2564 แยกเป็นงบกลาง 148,625,608 บาท งบบุคลากร 1,351,971,400 บาท งบดำเนินงาน 1,390,234,592 บาท งบลงทุน 463,893,200 บาท และงบรายจ่ายอื่น ๆ 2,400,000 บาท งบอุดหนุน 65.000.00 บาท โดย รต.หญิงระนองรักษ์ นายก อบจ.นม. เปิดเผยว่า งบประมาณรายจ่ายปี 2564 กว่า 3,357 ล้านบาท ของ อบจ.ฯได้แยกเป็น 2 ส่วน  คือเงินรายได้ 1,300 ล้านบาท และเงินอุดหนุน 2,057 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 ทำให้การจัดเก็บภาษี โรงแรม ภาษีที่พัก ภาษีน้ำมัน ฯลฯ ต่ำกว่าเดิมประมาณเกือบ 400 ล้านบาท อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารคงกระจายงบดำเนินงานเท่าที่มีอยู่ให้ครอบคลุมทั้ง 32 อำเภอ ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบการใช้งบประมาณได้ตลอดเวลา

720

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน