วันที่ 23 กันยายน 2563ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัดนายดุสิต ทองหา สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธีเปิดโครงกรสัมมนาการเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการ พร้อมด้วยนายทอง วิริยะจารุ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณจังหวัดนครราชสีมา และ คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งวิทยากรจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

การสัมมนาในวันนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ ไปสู่ความสำเร็จและมีความมั่นคงยั่งยืน อันจะเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกสหกรณ์ เพราะมีวัตถุประสงค์หลัก1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในด้านการพัฒนาบริหารการจัดการงานสหกรณ์ให้ประสบผลสำเร็จ โดยฉพาะการสร้างและพัฒนาทีมงาน 2. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร บุคลากรของสหกรณ์ในจังหวัด 3. เพื่อสร้างเครีอข่ายการเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท ในจังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษาสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ รวม 140 สหกรณ์ จากสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท

นายทอง วิริยะจารุ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่าการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันนี้สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์กรในระดับจังหวัดที่มุ่งให้การศึกษาอบรม สร้างความสัมพันเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การรักยาผลประโยชน์ส่วนรวมของสหกรณ์ การแก้ใขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ร่วมกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาและสร้างเครื่อข่ยการเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท จำนวน 147สหกรณ์ ให้เป็นไปตามอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานราก

ดังนั้น สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อขบวนการสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาการเสริมสร้งระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพขึ้น ในวันพุธที่ 23 กันยายน2563 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาผู้เข้าสัมมนา ประกอบด้วยประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการเจ้าหน้าที่สหกรณ์และที่ปรึกษารวม 140 สหกรณ์จากสหกรณ์ทั้ง ๆ ประเภทจำนวน 200 คน

สำหรับงบประมาณในการจัดสัมมนา เป็นงบประมาณงินอุดหนุนจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเหตไทย จัดสรรคืน 10% ของเงินค่าบำรุงที่สหกรณ์ทั้ง7 ประเภท ส่งชำระให้กับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยในปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 134,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) สำหรับวิทยากรบรรยายได้รับเกียรติจากสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ อาจารย์ ดร.พนม ปีย์เจริญ  ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการมอบเงินอุดหนุนให้กับ นายสมศักดิ์ จักสาร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครรราชสีมา เป็นจพนวนเงิน 134,000 บาทจากคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยอีกด้วย

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน