พื้นที่โฆษณา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (สำนักงานช่าง) ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งฝ่ายสภาฯ นำโดย นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา พร้อมด้วยรองประธานสภา, เลขานุการสภา และ สมาชิกสภา 47 คน ไม่เข้าร่วมประชุม 1 คน ทางด้านฝ่ายบริหาร นำโดย นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วยรองนายก อบจ. ทั้ง 4 คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

พื้นที่โฆษณา

โดยระเบียบวาระการประชุม ครั้งนี้ มี  11 วาระการประชุม รวมทั้งวาระที่ประธานสภาแจ้งประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.นครราชสีมา จำนวน 5 คนได้แก่ นายก้องเกียรติ  วงศ์นิยมม ส.อบจ.เมืองนครราชสีมา เขต 1 นายประพจน์  ธรรมประทีป  ส.อบจ.เมืองนครราชสีมา เขต 4 นายสมพงษ์  เลิศด้วยลาภ ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 3 นายสมบูรณ์  นิยมไร่ ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 1 และ นายศิริพิพัฒน์  ประจิตร ส.อบจ.อ.สีดา จากนั้นประธานสภานำสมาชิกสภา อบจ. ทั้ง 5 คนกล่าวคำปฏิญาณตนตามระเบียบก่อนปฏิบัติหน้าที่

พื้นที่โฆษณา

ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.โดราช  หัวหน้าฝ่ายบริหาร ได้กล่าวรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,ข้อมูลถนนถ่ายโอน อบจ.นครราชสีมา จำนวน 199 เส้นทาง, และนายรักชาติ ประธานสภาฯ ได้ให้เลขานุการสภาฯแจ้งถึงการเลือกประธานคณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการประจำสภา อบจ.นครราชสีมา จำนวน 19 คณะประกอบไปด้วย 1.คณะกรรมการประจำสภาฯ มีนายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ส.อบจ.วังน้ำเขียวเป็นประธานคณะกรรมการ มีนางสุพัตรา มากเมือง สจ.ขามทะเลสอ เป็นเลขานุการ 2.คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มีนายชาคริต ทิศกลาง ส.อบจ.เฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานฯ มีนางสาวธัญญารัตน์ รัตนชินกร ส.อบจ.เมืองเขต 7 เป็นเลขานุการ

พื้นที่โฆษณา

3.คณะกรรมการแปรญิตติร่างข้อบัญญัตติ มีนายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ส.อบจ.บ้านเหลื่อม เป็นประธาน นายชาคริต ทิศกลาง ส.อบจ.เฉลิมพระเกียรติ เป็นเลขาฯ 4.คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณ มีนายชวาล พัฒนกำชัย เป็นประธานฯ มีนายณัฏฐพัชร์ ส.อบจ.ปากช่อง เป็นเลขานุการ 5.คณะกรรมการการกีฬา มีนายองอาจ พฤกษ์พนาเวศ ส.อบจ.เมืองเขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการ มีนายธีรวีร์ มิตรสูงเนิน ส.อบจ.เมืองเขต 6 เป็นเลขานุการ 6.คณะกรรมการการศึกษา มีนายวิสูตร เจริญสันธ์ ส.อบจ.จักราช เป็นประธานฯ นส.ปิยะนุช ยินดีสุข ส.อบจ.ลำทะเมนชัย เป็นเลขานุการ 7.คณะกรรมการสาธารณสุข มีนายเลิศชัย ธนประศาสน์ ส.อบจ.สีคิ้วเขต 2 เป็นประธานฯ นายเจษฎา พิทยาภรณ์ ส.อบจ.ด่านขุนทดเขต 1 เป็นเลขานุการ 8.คณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ มีนายชยุต พงศ์ธนทรัพย์ ส.อบจ.ครบุรีเขต 1 เป็นประธานฯ นส.ปิยะนุช ยินดีสุข ส.อบจ.ลำทะ มนชัย เป็นเลขานุการ

9.คณะกรรมการการเกษตรและชลประทาน มีนายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ ส.อบจ.เสิงสาง เป็นประธานฯ มีนายสมบัติ  ศรีจันทร์รัตน์ ส.อบจ.หนองบุญมาก เป็นเลขานุการ 10.คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ นางสาวจุฑาสันท์ ตั้งตรีวีระกุล ส.อบจ.บัวลายเป็นประธานคณะกรรมการ มี นางสุพัตรา มากเมือง ส.อบจ.ขามทะเลสอ เป็นเลขานุการ 11.คณะกรรมการคมนาคมและขนส่ง มีนายซ้าย ผลกระโทก ส.อบจ.โชคชัย เป็นประธาน มีนายสรรชัย กาญจนวัฒนา ส.อบจ.เมือง เขต 8 เป็นเลขานุการ 12.คณะกรรมการการคลังและจัดเก็บรายได้ มีนายราเมศ เรืองธนานุรักษ์ ส.อบจ.ประทาย เป็นประธานฯมีนายสุรศักดิ์ ตันติสวัสดิ์ ส.อบจ.โนนไทย เป็นเลขานุการ  13.คณะกรรมการทรัพย์ยากรธรรมชาติ นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ส.อบจ.วังน้ำเขียว เป็นประธานฯ มีนางพีระดา บูรณะบัญญัติ ส.อบจ.โนนแดง เป็นเลขานุการ 14.คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ มีนายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ ส.อบจ.ด่านขุนทด เขต 2 เป็นประธานฯ มีนางพัชราวรรณ นรากิจพงศ์ ส.อบจ.แก้งสนามนาง เลขานุการ

15.คณะกรรมการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม มีนายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ส.อบจ.วังน้ำเขียว เป็นประธานฯมีนางสาวรัชฎา ใจกล้า ส.อบจ.เมืองเขต 5 เป็นเลขานุการ 16.คณะกรรมการพลังงาน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีนายอดุลย์ อยู่ยืน ส.อบจ.เมือง เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการ มีนายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ ส.อบจ.เสิงสาง เป็นเลขานุการ 17.คณะกรรมการป้องกันสาธารภัย มีนายวิสูตร เจริญสันธ์ ส.อบจ.จักราช เป็นประธานคณะกรรมการ มีนายเสกสรร วิวัฒน์สกุลรัตน์ ส.อบจ.เทพารักษ์ เป็นเลขานุการ 18.คณะกรรมการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร มีนายพรเทพ ศิริโรจนกุล ส.อบจ.ปักธงชัย เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการ มีนายสมศักดิ์ ไตรศักดิ์ ส.อบจ.ห้วยแถลง  เป็นเลขานุการ และ 19.คณะกรรมการกฎหมาย และความยุติธรรม มีนายเสกสรร วิวัฒน์สกุลรัตน์ ส.อบจ.เทพารักษ์ เป็นประธาน มี นายพงษ์พันธ์ พันธ์ศรีนคร ส.อบจ.พิมาย เป็นเลขานุการ

ต่อมานายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นครราชสีมา ได้เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงพิกัดโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี  Pavement In-Place Recycling) (อบจ.นม. 07202) บ.ด่านเกวียน – บ้านกอก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมาเพื่อดำเนินการก่อสร้างให้ชอบด้วยระเบียบตามแผนงาน, และ ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับ ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรณีกันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน), รวมทั้ง ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กรณีกันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) โดยสมาชิกมีมติเห็นชอบอนุมัติตามหลักการให้ฝ่ายบริหารนำไปดำเนินการต่อไป

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา