พื้นที่โฆษณา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (สำนักงานช่าง) ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งฝ่ายสภาฯ นำโดย นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา พร้อมด้วยรองประธานสภา, เลขานุการสภา และ สมาชิกสภา 47 คน ไม่เข้าร่วมประชุม 1 คน ทางด้านฝ่ายบริหาร นำโดย นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วยรองนายก อบจ. ทั้ง 4 คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยในการประชุมวาระที่ 3 เป็นการพิจารณาญัตติการเสนอจัดตั้งอำเภอภูกระโดน  ที่สภาฯได้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาคณะหนึ่งลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความจำเป็นตามที่มีการขอจัดตั้ง

พื้นที่โฆษณา

นายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.โคราช ได้แถลงญัตติ เรื่องขอจัดตั้งอำเภอใหม่ชื่อ “อำเภอภูกระโดน” โดยประกอบไปด้วย ต.หนองหญ้าขาว ต.หนองน้ำใส และ ต.ดอนเมือง ที่จะแยกออกจาก อ.สีคิ้ว โดยอ้างเหตุผลและความจำเป็นของชาวบ้านจาก 3 ตำบล 49 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากร รวมกันทั้งสิ้น 30,927 คน มี 11,443 ครัวเรือน โดยตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 กำหนดหลักเกณฑ์การจัดอำเภอจะต้องเป็นกิ่งอำเภอมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  ต้องมีราษฎรไม่น้อยกว่า 35,000 คน และต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต.และเทศบาล ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและที่ประชุมสภา อบจ. และหากไม่เข้าเกณฑ์ข้างต้น แต่มีเหตุผลความจำเป็นทางภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองหรือความมั่นคง ก็สามารถจัดตั้งได้เป็นกรณีพิเศษ

พื้นที่โฆษณา

เหตุผลสำคัญในการจัดตั้งอำเภอใหม่นั้น เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร มีระยะทางหมู่บ้านไกลจากตัวอำเภอสีคิ้วประมาณ 51 กิโลเมตร ประชาชนเดินทางไปติดต่อราชการและขอรับบริการจากภาครัฐไม่สะดวก สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายการเดินทาง เป็นพื้นที่ชายแดนติดต่อกับพื้นที่จังหวัดสระบุรีและลพบุรีและมีปัญหาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  รวมทั้งปัญหายาเสพติดปัญหายาเสพติด เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการบริการประชาชน อำเภอสีคิ้วจึงพิจารณาขอจัดตั้งอำเภอใหม่  โดยกำหนดสถานที่ก่อสร้างศูนย์ราชการอำเภอภูกระโดน ตั้งอยู่ที่บ้านทรัพย์ทวี หมู่ที่ 18 ต.หนองน้ำใส จำนวนเนื้อที่ 108 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา และอยู่ห่างจากอำเภอสีคิ้ว 37 กม.

พื้นที่โฆษณา

นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ประคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดตั้งอำเภอภูกระโดน ได้แถลงผลของการศึกษากรณีดังกล่าวว่า ทุกประเด็นที่ทางจังหวัดได้เสนอเรื่องมาให้สภาดำเนินการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการมีมติร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในถิ่นทุรกันดาร จึงเห็นสมควรให้มีการจัดตั้งอำเภอภูกระโดนขึ้น ต่อมานายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภาได้ขอให้สมาชิกสภาลงมติ ผลการลงมติปรากฏว่า ส.อบจ.เห็นชอบ 38 คน งดออกเสียง 5 คน จากจำนวนสมาชิกเข้าร่วมประชุม 43 คน จึงถือเป็นมติให้จัดตั้งอำเภอใหม่ได้ โดยจากนี้ไปสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจะได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ก่อนนำเสนอขอความเห็นชอบกระทรวงมหาดไทยต่อไป

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา