นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานประชุมหัวหน้ากลุ่มและปศุสัตว์อำเภอทั้ง32อำเภอของจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)และการส่งเสริมการเลี้ยงโคกระบือ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นโรคไวรัสติดต่อร้ายแรงที่เกิดกับสัตว์ในตระกูลสุกรทุกชนิด เกิดได้ทุกช่วงอายุ การเกิดโรคมักมีการระบาดรุนแรงทาให้สัตว์ที่ติดเชื้อตายเกือบหมดแต่เชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมสูง สุกรที่หายป่วยแล้วยังมีเชื้อไวรัสได้นานจึงสามารถเป็นพาหะของโรคได้ตลอดชีวิต ทำให้เมื่อมีเกิดโรคขึ้นในประเทศแล้วยากที่จะกำจัดโรคได้หมด ซึ่งในปัจจุบันก็ยังไม่มีวัคซีนเพื่อใช้ป้องกันและควบคุมโรคนี้ทำให้การเกิดโรคระบาดส่งผลกระทบรุนแรงโดยตรงต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมากแม้ว่าเชื้อนี้จะไม่ติดคนก็ตาม

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจึงเป็นความเสี่ยงใหม่อีกชนิดหนึ่งสาหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงและผลิตสุกรของประเทศไทย เนื่องจากพบรายงานการระบาดของโรคในสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีความเสี่ยงสูงของโรคนี้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกใต้ เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ภายในภูมิภาค รวมถึงมีโอกาสที่เชื้อจะปนเปื้อนกับคนและอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสุกรที่ไม่ผ่านการปรุงสุกเพื่อการบริโภค โดยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรคระบาดสัตว์ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม กรมปศุสัตว์จำเป็นต้องดำเนินมาตรการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อป้องกันมิให้โรคนี้เข้ามาภายในประเทศ ซึ่งมีอุตสาหกรรมการผลิตและเลี้ยงสุกรที่ก้าวหน้าในลำดับต้นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยมีนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราช สีมานำเสนอข้อมูลดังกล่าว ในโอกาสนี้ท่านผู้ว่าฯได้มอบใบอนุโมทนาบัตรแก่ผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัท แหลมทองโพลทรีจำกัดที่สนับสนุนหญ้าสด50 ตันช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมา

Cr: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา