เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ที่ ลานเอนกประสงค์ ตึกกาญจนาภิเษก สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ได้ทำพิธีมอบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ปวยติดเตียง และผู้พิการภายใต้โครงการฟื้นฟูสมรถภาพและสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2562 โดยมี รองนายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล , ปลัดเทศบาล , รองปลัดเทศบาลผู้อำนวยการสำนัก/กอง, ตัวแทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ, ผู้สูงอายุ ญาติผู้ดูแล เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

การมอบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ แก่ผู้สูงอายุ ผู้ปวยติดเตียง และผู้พิการในครั้งนี้ เป็นการดำเนงานภายใต้ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพและสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2562 ที่เทศบาลนครนครราชสีมา ได้ให้ความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่ต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งผู้พิการ ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการรักษาพยาบาล ได้มีการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ โดยมีทั้งเชิงรับ-เชิงรุก ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุข และศูนย์พัฒนาฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการ ร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิทั้ง 15 แห่ง

นายสุรวุฒิกล่าวว่า ทุกวันนี้ยังมีผู้ป่วย ผู้พิการจำนวนมากที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิต ขาดโอกาสในการเข้าถึงการบริการสาธารณสุข และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสมกับสภาพความเจ็บป่วย จึงได้มีการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่มีความจำเป็นในกาดูแลต่างๆ เช่น เตียง รถข็น เครื่องดูดเสมหะ เครื่องผลิตออกซิเจน เพื่อให้การฟื้นฟูสภาพร่างกาย สร้างเสริมสุขภาพ ให้ผู้สูงอายุ ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง และเป็นผู้พิการ ให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมให้มีสุขมีภาวะสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การดูแลของญาติและครอบครัว มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลเหล่านี้มีความสุขมากยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว ทีมข่าวโคราชรายงาน