วันที่ 3 สิงหาคม พศ.2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมานายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภา อบจ.นม.ได้เปิดการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งมีระเบียบวาระรวมทั้งสิ้น  7 วาระ โดยมีหัวหน้าฝ่ายบริหารนำโดยร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นม. พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ กิ่งโก้นายวิสูตร เจริญสันธ์ และนายกิตติ เชาว์ดี รองนายก ฯ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเข้าร่วมประชุม

โดยวาระการประชุมที่สำคัญประกอบไปด้วยญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ,ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 (กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน)ที่เป็นเม็ดในการพัฒนา จำนวนกว่า  200 ล้านบาท และวาระสำคัญที่สุดก็คือญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบจ.นม.เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ จำนวน 3,357,189,800 บาท ที่เป็นเม็ดเงินเพื่อจะนำไปใช้จ่ายเพื่อพัฒนาท้องถิ่นทั้ง 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมาในปี 2564

เวลาที่กำหนดให้มีการประชุมจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 10.00 น.ตามที่ได้นัดหมาย โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากอำเภอครบุรี,อำเภอเฉลิมพระเกียรติ,อำเภอด่านขุนทด,หนองบุญมาก,เทพารักษ์,วังน้ำเขียว,ปักธงชัย,จักราช,ห้วยแถลง,บ้านเหลื่อม,สีดา และ อำเภอบัวลาย รวม 11 คน มาลงชื่อเข้าร่วมประชุม จนเวลา ผ่านไปนานกว่า 1 ชั่วโมง นางสาวจุฑาสันต์ ตั้งตรีวีรกุล เลขานุการสภา อบจ.นม. ได้ให้สัญญาณเปิดการประชุม ปรากฏมีสมาชิกสภาฯอยู่แค่ 11 คน เท่าเดิม โดยข้อบังคับการประชุม ระบุว่า จะต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งคือ 16 8oของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ 32 คน จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการประชุม นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภา จึงประกาศเลื่อนการประชุมออกไป และจะนัดให้มีการประชุมอีกครั้งภายใน 45 วัน ตามระเบียบ

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายก อบจ.โคราช  เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาถือเป็น อปท. ที่มีงบประมาณที่ใช้บริหารจัดการมากที่สุดในภูมิภาค โดยงบปี  2564 จำนวนกว่า 3,357 ล้านบาท มีการแบ่งแยกชัดเจนเป็นเงินอุดหนุน 2,057 ล้านบาท จำนวนนี้ ไม่มีใครมีสิทธิเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลย เพราะเป็นเงินเดือนข้าราชการ เป็นงบสำหรับจัดการศึกษา, เงินเดือนครู งบสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) งบสถานสงเคราะห์คนชรา และยังต้องกันไว้กว่า 600 ล้านบาท เป็นงบช่วยอุทกภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ดังนั้นงบทุกบาท สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้ ซึ่งสมาชิกสภาทุกคนต้องรู้กฎ ระเบียบและหน้าที่ของตนเอง อย่างไรก็ตามวันนี้ไม่ครบองค์ประชุมประธานสภาฯ ก็สามารถนัดประชุมสามัญได้ตามข้อบังคับ

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน