วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00น.ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล รองผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม)เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ เป็นการปฐมนิเทศโครงการ งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว ตลาดเซฟวัน-สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสด์ โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.โคราช ร่วมเป็นประธานเปิด พร้อมด้วยผู้นำชุมชน-ประชาชนในพื้นที่ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา และผู้สนใจรวมถึงสื่อมวลชน ที่เข้าร่วมประชุมกว่า 250 คน

การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 1 ตามระเบียบของทางราชการและกฎหมายที่กำหนด เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานช่วงที่ 1 เป็นศึกษารายละเอียดและความเหมาะสม การออกแบบการวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการ มีระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี ตามผลของการศึกษาตามแผนแม่บทการพัฒนาขนส่งสารธารณะจังหวัดนครราชราชสีมา ที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.)โครงการระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียว(ตลาดเซฟวัน ถึง สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา ระยะ 11.17กิโลเมตร มีสถานีตามรายละทาง20สถานี จากสถานีต้นทางตลาดเซฟวัน สถานีสำนักงานคุมประพฤติสวนภูมิรักษ์ สถานีเทศบาลนครนครราชสีมา สถานีโรงเรียนสุรนารี มหาวิทยลัยราชภัฏ ฯลฯ

การประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอข้อมูลโครงการแผนการดำเนินงาน แนวคิดการออกรูปแบบโครงการ แนวคิดการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูล พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงโครงการต่อไป ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์ ก็จะข่วยเป็นทางเลือกในการเดินทางที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน รวมถึงความสะดวกรวดเร็ว และความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ลดการใช้รถยนต์ที่จะสร้างความแออัดบนท้องถนน ลฃดมลพิษในอากาศจากการใช้นำมันเชื้อเพลิงอีกด้วย

ภาพ/ข่าว นายมานะ แย้มจะบก ผู้สื่อข่าว บรรณาธิการ เจ้าของ MC.news