วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2562 ที่ศูนย์ฝึกอบรมวิจัยทางการเกษตร (๑๐๐ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าที่ร้อยตรี นิรันทร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผช.ศ.ดร.อดิสร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พันเอกกิตติพงษ์ พุทธิมณี ผู้บังคับกรมพัฒนาที่ ๒ นายกังสดาลสวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา นายศรารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา จ่าเอกไพโรจน์ กระจ่างโพธิ์ ประธานมูลนิธิเกษตรอินทรีแห่งประเทศไทย ได้ร่วมแถลงข่าวการจัดแสดงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา และ Korat Organic Outlet โดยมีหน่วยงานราชการ ทหาร เกษตรกร องค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ พร้อมสื่อมวลชนทุกแขนง ทุกสาขาเข้าร่วมงานแถลงข่าวอย่างคับคั่ง

ว่าที่ ร.ต.นิรันดร์ กล่าวว่า เพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นเมืองเกษตรยั่งยืน และปลอดภัย ตามแนวทางพระราชดำริ โดยมีการควบคุมและสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน ให้ความรู้กับเกษตรกรในจังหวัด จึงทำให้มีการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง อธิเช่น ในด้านผลผลิต ด้านการแปรรูป ด้านการตลาด โดยมีสถาบันวิจัยทางการศึกษาในท้องถิ่น เช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้วิจัยพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนาคุณภาพให้เป็นสินค้าสู่อาหารปลอดภัย เพื่อก้าวสู่ระดับโลกในเรื่องของพืช Organic ที่กำลังเป็นที่นิยมแพร่หลาย การจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่เกี่ยงข้องในวันนี้ จึงได้ร่วมกันจัดงาน “จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม จังหวัดวัดนครราชสีมา” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 6 – 10 กันยายน 2562 ที่ศูนย์ฝึกอบรมวิจัยทางการเกษตร (๑๐๐ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แห่งนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ให้เป็นเมืองเกษตรยั่งยืนและอาหารปลอดภัย ตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยนำเอา วิถีเกษตรอินทรีย์ 5 วิถีเมืองโคราช” อันประกอบไปด้วย พันธ์ดี-ดินดี-น้ำดี-การจัดการดี และ คนดี เป้าหมายคือสนับสนุนเกษตรกรให้ลดหรือไม่ใช้สารเคมีในพืช และเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยเน้นเกษตรกรในระดับชุมชน และมีการตรวจสอบรับรองคุณภาพผลผลิตสินค้าการเกษตรทั้งด้านพืชและด้านปศุสัตว์ การประมง รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปสินค้าทุกชนิด การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์ความหน้าของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรของจังหวัดแล้ว ยังเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของสินค้าทางการเกษตรโคราชให้เป็น Korat Organic Outlet ที่พิเศษจะมีการเจรจาซื้อขายสินค้าระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกับผู้บริโภค อันเป็นการให้ความรู้และประสบการณ์ในด้านการด้านการตลาด และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ในช่วงเวลา 5 วันที่จัดงานขึ้นคือระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2562 อีกด้วย

ภาพ/ข่าว มหาชน นิวส์