วันที่ 15 มีนาคม 63 ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลหัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา  นาย วัชรพล  โตมรศักดิ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 2  เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา”หัวทะเลเกมส์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563  โดยมี นาย เอกภพ โตมรศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันฯ ท่ามกลาง ผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน อสม.คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และนักกีฬาในพื้นที่ตำบลหัวทะเล  เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก

นาย เอกภพ โตมรศักดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเล กล่าวว่า สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา”หัวทะเลเกมส์”ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์   เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น   รู้จักสามัคคีและมีส่วนร่วมในชุมชน   เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด    เพื่อสร้างความมีระเบียบวินัย และจิตสำนึกที่ดีงาม ในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น   เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  และเพื่อส่งเสริมทักษะการพัฒนากีฬา ในระดับท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน  เพื่อมุ่งสู่ระดับชาติและระดับสากลต่อไป   

โดยในการจัดการแข่งขันกีฬา” หัวทะเลเกมส์ ครั้งที่ 15 “  ครั้งนี้   ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จาก กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน   คณะกรรมการชุมชน  อสม   ที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  โดยกำหนดประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขันออกเป็น 6 ประเภท  คือ 1 ฟุตบอล 2 ฟุตซอล 3 เซปักตะกร้อ 4 เปตอง 5 วอลเลย์บอล 6 กีฬาพื้นบ้าน

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน