นาย เอกภพ โตมรศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเล  เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีข้าราชการ พนักงาน พี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการกันเป็นจำนวนมากที่เทศบาลตำบลหัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา  เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

นาย เอกภพ โตมรศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเล  กล่าวว่า  การจัดโครงการในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม และเผยแพร่ความรู้ ทักษะ ในการจัดทำหน้ากากอนามัย สำหรับป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

การฝึกอบรมในการจัดทำหน้ากากอนามัยในวันนี้มี วิทยากรโดยแพทย์หญิงนภัค  ด้วงจุมพล จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการทำหน้ากากอนามัยจากชุมชนตำบลหัวทะเล     ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวทะเล ชั้น 3  อำเภอเมืองนครราชสีมา

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน