วันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น.ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา นายสมศักดิ์ จักสาร ประธานกรรมการสหกรณ์ออม ทรัพย์ครูนครราชสีมา เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีระเบียบวาระที่ 5เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชุดเดิมที่ครบวาระและการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ 2561 โดยมีนายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภาฯพร้อมสมาชิกครูในจังหวัดนครราชสีมากว่า 400 คนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ที่ประชุมได้อ้างระเบียบของสหกรณฯ ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการมาดำเนินการ พ.ศ.2551  ข้อ 10 (1)ความว่าให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 11 คน จากผู้ที่มิใช่กรรมการดำเนินการหรือมิใช่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการเพื่อทำหน้าที่ควบคุม และดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยมีสมาชิกเสนอในที่ประชุมให้มีการเลือกเป็นทีม เพื่อความรวดเร็วที่ประชุมมีมติเห็นด้วย  จากนั้นมีการเสนอ ทีมงานคุณภาพ Good governance ของนายปรีชา กำพุฒกลาง รอง ผอ.สพปง นม.3 พร้อมพวกรวม 11 คน ประกอบไปด้วย ดร.สุ พล จอกทอง สปพ.31 นายพงษ์ศักดิ์ กูลพิมาย สพป.นม 1

นายนิตพิมล หาญชนะ สพป.นม 1 นายชำนาญ กุลงูเหลือม สพป.นม.2 นายไพฑูรย์ อักษรครบุรี สพป.นม 3 นายกรรณสูต แก้วธรณิน สพป.นม.4 นายเตชทัต แก้วทิตย์ สพป.นม.5 นายกิตติโชค เกศศรีพงษ์ศา สปพ.นม.6 นายเดชชาย ฟอพิมาย สปพ.นม.7 และนายณัฐพล กล้าหาญ สปพ.นม.7  ซึ่งถูกเสนอชื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น กกต. จาก 7 เขตการศึกษา จากนั้นสมาชิกสหกรณ์ฯจำนวนกว่า 400 คน ได้ยกมือลงมติเป็นเอกฉันท์โดยมีทีมใดเสนอชื่อเข้าเข้าแข่งขัน จึงทำให้ทีมของนายปรีชาได้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรม โดยจะไปดำเนินการเลือกประธานและกำหนดปฏิทินการเลือกตั้งต่อไป เบื้องต้นได้กำหนดการเลือกตั้งเป็นวันที่ 16 พฤษภาคม นี้ ที่อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นครราชสีมา

นายสมศักดิ์ จักสาร ประธานสหกรณ์กล่าว่า ที่ประชุมให้ความสำคัญการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้มีการประสานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา มากำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม เพื่อให้สมาชิกสามัญกว่า 2 หมื่นคน ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้มีความเชื่อมั่นและปลอดภัยอย่างสูงสุด สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯได้จัดทำงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในการเลือกตั้งเป็นจำนวน 42 ล้านบาท ซึ่งคิดว่าคงเพียงพอ

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน