ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา  เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า  ตามที่ได้เกิดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 ) เกิดการระบาดลุกลามอยู่ขณะนี้  หลายพื้นที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัยที่ใช้ในการป้องกัน ดังนั้นทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้เตรียมการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19 ) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง   ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายมี 2 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นอาสาสมัครในพื้นที่ ( อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน / อสม ) กลุ่มสตรี จิตอาสา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ  ส่วนระยะที่ 2 กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นบุคลากรของส่วนราชการระดับอำเภอและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครในพื้นที่ (อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน/อกม ) กลุ่มสตรี จิตอาสา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ  โดยจะมีผู้เข้า จำนวน 5 รุ่น  อบรมวันละ 250 คน   ซึ่งจะมีการจัดอบรมทั้ง 32 อำเภอ

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยอาชีวศึกษา นครราชสีมา  ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกัน โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 )  สามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตัวเอง และสามารถทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เอง และทำหน้ากากอนามัยให้สมาชิกในครัวเรือนได้มีหน้ากากอนามัยไว้ป้องกันโรค และในการสอนการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง   หรือการเย็บหน้าหน้ากากอนามัยนั้น จะมีการสอนเป็นสองรูปแบบ ซึ่งสามารถนำกลับมาซักได้ นอกจากนี้ทาง อบจ.นคราชสีมา ยังได้มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าอบรมให้พร้อมสำหรับผู้เข้ารับการอบรม  นอกจากนี้ยังได้มีการอบรมสอนวิธีของการซักหน้ากากอนามัยรวมทั้งการป้องกันด้วย 

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ ฯ กล่าวต่อไปว่า ในเรื่องของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 )  เป็นโรคติดต่อที่อันตรายมาก โดยเฉพาะกับบุคคลที่มีความเสี่ยงมากในการติดเชื้อโรค  ฉะนั้นการสอนการเย็บผ้าหน้ากากอนามัยของ อบจ.นครราชสีมา จะเหมาะสำหรับการใช้ในครัวเรือน โดยไม่ต้องไปหาซื้อจากที่ใด อันเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้วย  ซึ่งหากสามารถที่จะเย็บผ้าหน้ากากอนามัยได้ด้วยตนเอง  และรู้วิธีการซักทำความสะอาดผ้าหน้ากากอนามัยด้วย ก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง  และหน้ากากอนามัยที่ไปซื้อมากันส่วนใหญ่แล้ว เป็นหน้ากากอนามัยแบบสามชั้นนั้น เหมาะกับการใช้ในทางการแพทย์มากกว่า ซึ่งปัจจุบันก็หาซื้อได้ยากมาก  ดังนั้นหากท่านใดมีความสนใจก็สามารถมาสมัครได้ที่ อบจ.นครราชสีมา  ซึ่งทั้ง 32 อำเภอ นั้นทราบแล้วว่าจะมีการเปิดอบรมสอนวิธีการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน