ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายศุภฤกษ์  หงษ์ภักดี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตรการนวดตอกเส้น รุ่นที่ 8 อำเภอโชคชัย ซึ่งมีผู้สนใจในเขตพื้นที่อำเภอโชคชัยเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 40 คน 

โดยมีผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดโครงการมากมาย ได้แก่ นายมนู สินจังหรีด ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา , นางสุปรีดาภรณ์ ศุภนิตินันทน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา , นางนิตยา กลับแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา , นางสาวภัทร์รวีญา เก้าธนไพบูรย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโชคชัย , พันโทสมหมาย สาระอาภรณ์ ที่ปรึกษาชมรมคนพิการและผู้สูงอายุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโชคชัย และนางสาวนริดา เดชาเลิศ หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อบจ.ประจำอำเภอโชคชัย

ต่อมา ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม ประจำปี 2563 หลักสูตรการนวดตอกเส้น รุ่นที่ 9 อำเภอพิมาย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในพื้นที่อำเภอพิมาย จำนวน 40 คน

ในงานมีแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดโครงการมากมาย ได้แก่ นางอรไท พันจันทึก ปลัดอำเภอพิมาย , นายสาทิช บวชสันเทียะ ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 2 , นายพงษ์พันธุ์ พันธ์ศรีนคร ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 1 ,  นางฐานิต วัดงาม วัฒนธรรมอำเภอพิมาย , นางสาวนิจจารีย์ สุชาดา ผู้แทนพัฒนาชุมชนอำเภอพิมาย , นายสุระจักร์ ภู่ทอง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพิมาย , นางสุพรรณา ธนูชาญ หัวหน้าศูนย์ประสานงานอบจ.อ.ห้วยแถลง และนางสาวกิรษา คลองโป่งเกตุวรา หัวหน้าศูนย์ประสานงานอบจ.อ.พิมาย

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรคือ นางทรัพย์ลดา วงษายะและนางสาวสุมาลี เรือนแก้ว ให้ความรู้เรื่องการนวดตอกเส้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดหลักสูตร 8 วัน วันแรกของการอบรม ผู้รับการฝึกอบรมจะได้เรียนภาคทฤษฎีเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ และได้เริ่มฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการตอกเส้นตนเองพร้อมชมการสาธิตการนวดตอกเส้นในท่าแรกคือ ท่านอนคว่ำพร้อมจับคู่ฝึกปฏิบัติเหมือนจริง

การฝึกอบรมนวดตอกเส้นตลอดหลักสูตร 8 วันในทุกรุ่น ได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ อาจารย์ทรัพย์ลดา วงษายะและอาจารย์สุมาลี เรือนแก้ว ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับศาสตร์การนวดตอกเส้น ซึ่งเป็นภูมิปัญญาจากล้านนา เพื่อช่วยให้ผู้รับบริการได้มีความผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายและลดการใช้ยาและยังทำให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมได้นำไปใช้ดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและสามารถสร้างงาน สร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วย”

Cr:ปชส.อบจ.นม. ทีมข่าว MC.news.com รายงาน