วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมานายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีข้าราชการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงานภาค 5 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานทหาร ตำรวจ และข้าราชการพลเรือน ฯลฯ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมน้อมลำรึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีแก่ประชาชนในแผ่นดิน และทรงเป็นผู้ให้กำเนิด”วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”เมื่อ 50 ปีที่ผ่านมา

นายวิเชียร ผวจ.โคราชประธานในพิธีได้กล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ความว่า “เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๑๓ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติ ณ ลุมพินีสถาน กรุงเทพใต้ และทรงพระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับการช่างของไทยความตอนหนึ่งว่า

” ช่างทุกประเภท เป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของทุกคน เพราะตลอดชีวิตของเรา เราต้องอาศัยและใช้บริการ หรือสิ่งต่างๆ ที่มาจากฝีมือของช่างอยู่ทุกวี่ทุกวัน ผู้เป็นช่าง จึงสมควรได้รับความเอาใจใส่สนับสนุนจากทุกๆ ฝ่าย ยิ่งในสมัยปัจจุบันวิทยาการทุกอย่างเจริญก้าวหน้า ยิ่งจำเป็นต้องส่งเสริมมากเป็นพิเศษเพื่อให้ได้ช่างที่มีความสามารถสูง ให้มีสิ่งใช้สอยที่มีคุณภาพดีและเพียงพอกับความต้องการ ในการส่งเสริมนั้น มีปัญหาอันควรจะได้พิจารณาช่วยเหลืออยู่สามประการ

ประการแรก ได้แก่ปัญหาเรื่องการให้ความรู้ทางหลักวิทยาการและความรู้ทางการออกแบบประการที่สอง ได้แก่ปัญหาเรื่องฝีมือ ซึ่งจะต้องปรับปรุงให้มีความประณีตและประสิทธิภาพได้มาตรฐานจริงๆ ประการที่สามได้แก่ปัญหาเรื่องการจัดหางานและหาตลาด เพื่อช่วยให้ช่างได้มีงานทำมีตลาดที่จะส่งสินค้าที่ผลิตได้ไปจำหน่าย การช่วยเหลือทั้งสามประการนี้จะต้องกระทำให้สอดคล้องกันไป เพื่อให้ช่างมีรายได้และผลกำไร สำหรับนำมาเป็นทุนรอนสร้างฐานะและความก้าวหน้า ข้าพเจ้าใคร่ขอฝากความคิดทั้งนี้ไว้เป็นแนวทางปฏิบัติของท่านทั้งหลายต่อไป”

จากกระแสพระราชดำรัสดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึง สายพระเนตรอันยาวไกลที่มีพระราชดำริถึงความสำคัญของช่างฝีมือ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อทุกคนในสังคม จึงจำเป็นต้องพัฒนาให้มีฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงานเพราะนั่นหมายถึงคุณภาพของสินค้าและบริการ ตลอดจนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อประเทศไทย แม้จะพระราชทานไว้เป็นเวลาผ่านมาถึง ๕๐ ปีแล้วยังคงทันสมัยอยู่เสมอ และนับวันจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ซึ่งข้าพระพุทธเจ้าได้น้อมนำมาปฏิบัติในการพัฒนากำลังแรงงานให้มีฝีมือพัฒนาสุมาตรฐานฝีมือแรงานแห่ชาติ สร้างมูลคำเพิ่มทั้งต้านการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ สร้างการยอมรับในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมโลก

ต่อเมื่อวันที่ ๑๗กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ คณะรัฐมนตรีมีมติถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ท่านให้เป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” พร้อมกับกำหนดให้วันที่ ๒ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและในปีนี้วันที่ ๒ มีนาคม ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ในวันนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยข้าราชการ องค์กรเอกชน และประชาชน ต่างพร้อมใจกันมา ณ ที่แห่งนี้ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้จะน้อมนำแนวทางตามพระราชดำรัส ที่ได้พระราชทานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติงาน และจะตั้งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุข แก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน