วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา  นาง ศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา  เป็นประธานพิธีกิจกรรม”เสริมมงคล สวดมนต์ สมาธิเพื่อสันติสุข แห่งนครราชสีมา” ซึ่ง กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรม มจร.  สภาศิลปะส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย  มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย  เว็บพลังงาน สมาคมสภาพุทธศาสนิกสัมพันธ์  กองทุนหลวงปู่ปาน โสนันโท  ชมรมทูบีนัมเบอวัน เอี่ยมเฮง จังหวัดนครราชสีมา  และศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช  ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดกิจกรรม  ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นำกิจกรรมทางศาสนากล่อมเกลาจิตใจ ให้คลายทุกข์กับเหตุการณ์ที่โคราช  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้คนทั้งประเทศ ได้มีสติ ใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายมีสติ ด้วยกิจกรรมเจริญพุทธมนต์ เจริญภาวนา เจริญสมาธิ

โดยพิธีเริ่มมีมาตั้งแต่วันที่ 29 ก.พ. 63 มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธนิราตราย ประดิษฐาน ณ บุษบก ลานกิจกรรม ชั้น G และมีพิธี เจริญพุทธมนต์ เจริญภาวนา เจริญสมาธิ และกิจกรรมอื่น ๆ  และในวันนี้ 1 มีนาคม 63  ตั้งแต่เวลา  10.00  น. มีการแสดงพระธรรม   เวลา 10.30  น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความสันติสุข   จากนั้น เวลา 13.00 น.  ได้มีพิธีเจริญมงคลแบบพุทธศาสนามหายาน  นำโดย พระอาจารย์หลวงจีน วิศวภัทร  เล็กก่างโต่ว  แห่งอารามวัตรมหายาน  มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย   พุทธมณฑลสาย 6 จังหวัดนครปฐม  พร้อมทั้งคณะสงฆ์ สวดกรรมพระนามพระพุทธเจ้า 88 พระองค์ แบบพุทธศาสนามหายาน  ท่ามกลางพี่น้องประชาชน เขาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจให้คนไทยนำหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต นโยบายของรับบาลที่เน้นการพัฒนาคน  และสังคมที่มีคุณภาพ และเห็นว่ากิจกรรมทางศาสนาสามารถกล่อมเกลาจิตใจ ยกระดับจิตใจให้ละเอียดอ่อน  กิจกรรมสวดมนต์ และเจริญสมาธิภาวนา จะทำให้ชีวิตไม่เคร่งเครียด  จิตสงบนิ่ง เยือกเย็น เกิดความปีติ ความสุข และมีความเชื่อความศรัทธาว่า เทวดาเมตตารักษาคุ้มครอง  เป็นพลานุภาพของการสวดมนต์  และเจริญสมาธิภาวนา เวลาที่มีความสุขคนไทยก็จะสวดมนต์  มีความทุกข็ก็ได้สวดมนต์ การสวดมนต์  เจริญสมาธิภาวนา ทำให้จิตสงบมั่นคง จึงร่วมกับภาคเครือข่ายจัดกิจกรรม ”เสริมมงคล สวดมนต์ สมาธิเพื่อสันติสุข แห่งนครราชสีมา”

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน