ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า การรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง “วันศุกร์สดใส สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น “  เป็นนโยบาย ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้ประกาศค่านิยม 12 ประการ ให้ทุกภาคส่วนถือปฏิบัติร่วมกัน สร้างสรรค์ประเทศไทยและสร้างคนในชาติให้เข้มแข็ง พร้อมทั้งประกาศให้จังหวัดนครราชสีมา เป็นหนึ่งในสาม “เมืองแห่งศิลปะ” ของประเทศ  ตามข้อ 5 คือการรักษาวัฒนธรรมประเทศไทยอันงดงาม และเพื่อรณรงค์การเป็นโคราชเมืองแห่งศิลปะ  จึงได้มีการเชิญชวนข้าราชการ ประชาชน ชาวนครราชสีมา สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่นทุกวันศุกร์ “ศุกร์สดใส สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น” เพื่อปลูกฝังค่านิยมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการผ้าไทย ส่วนเรื่องการหิ้วอาหารปิ่นโต เป็นแนวคิดของผู้บริหารภายในองค์กร ที่ต้องการให้ข้าราชการได้มีส่วนในเรื่องของการลดการใช้โฟมและถุงพลาสติก  ด้วยการหิ้วอาหารปิ่นโตจากบ้านมารับประทานกัน

นาง บุญสิตา ขันธะวินะหุ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  กล่าว่า รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง “ศุกร์สดใส สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น “ ซึ่งเป็นนโยบายของจังหวัดนครราชสีมา และในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  นอกจากจะร่วมรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง “ศุกร์สดใส สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น “ แล้ว ยังได้มีแนวคิดเกี่ยวกับการลดการใช้โฟมและถุงพลาสติก  จึงได้มีการรณรงค์ให้ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ให้หันมาใช้ปิ่นโตในการนำอาหารมารับประทานแทน ซึ่งได้มาจากแนวคิดในอดีตที่ผ่านมา สมัยที่ต้องหิ้วอาหารปิ่นโตไปรับประทนกันที่โรงเรียน จึงได้นำแนวคิดนี้กลับมาใช้  เพราะนอกจากจะเป็นช่วยลดการใช้โฟมและถุงพลาสติกแล้ว  ยังจะได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพที่เป็นการประกอบอาหารจากคนในครอบครัว  และยังได้ความปรองดองสมานฉันท์กันในองค์กรด้วยการนำอาหารปิ่นโตมาร่วมรับประทานกัน  ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกันและกัน  ทำให้เกิดความรักความสามัคคีกันในองค์กร 

นอกจากนี้ยังทำให้ประหยัดสามารถลดค่าครองชีพได้เป็นอย่างดี  ที่สำคัญเป้นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับข้าราชการโดยเฉพาะส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครอง  ก็จะสามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานของตนเองได้ด้วย และที่ผ่านมา นาย วิเชียร จันทรโรทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ก็ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ที่เป็นเอกลักษณ์ของหน่วยงาน (ชุดทีม) ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ทีมข่าว มหาชนนิวส์ ออนไลน์ รายงาน