วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 11.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหินดาดวิทยา ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม ประจำปี 2563 หลักสูตรการนวดตอกเส้น รุ่นที่ 6 อำเภอห้วยแถลง โดยมีผู้มีเกียรติร่วมพิธีมากมาย ได้แก่ นายชอบ ภิญโญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหินดาดวิทยา , นายองอาจ เกิดเมธีการุณ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอห้วยแถลง , นายพิบูลย์ แสงสุระ นายกอบต.หินดาด , นางอรอนงค์ ธนสุนทรสุทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำอำเภอห้วยแถลง , สิบเอกไกรศรี ชิดนอก รองผู้บริหารสถานศึกษารักษาการผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนหินดาดวิทยาและนางสาวสุพรรณา ธนูชาญ หัวหน้าศูนย์ประสานงานอบจ.ประจำอำเภอห้วยแถลง

ทั้งนี้นางรังสิยา นุทกิจ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตกล่าวรายงานว่ามีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการนวดตอกเส้น รุ่นที่ 6 อำเภอห้วยแถลง จำนวน 39 คน โดยได้รับความรู้เกี่ยวกับการนวดตอกเส้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอด 8 วันจากวิทยากร คือ อาจารย์ทรัพย์ลดา วงษายะและอาจารย์สุมาลี เรือนแก้ว บรรยากาศในพิธีเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความยินดีในความสำเร็จของผู้เข้ารับการอบรมทุกคนที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและสามารถสร้างงานสร้างรายได้เสริมได้อีกด้วย

Cr: ปชส.อบจ.นม.