ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ระดมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา สร้างความเข้าใจในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส “โคโรนา” สายพันธุ์ใหม่ 2019  ในประเทศจีนและแพร่ขยายมาสู่ประเทศไทย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือนผ่านสื่อให้เฝ้าระวัง และติดตามการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โดยเฉพาะการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็ก กลุ่มนี้จะเป็นผู้รับเชื้อได้ง่าย

ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงนี้ อบจ.นครราชสีมา จึงได้ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในโรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา ทั้งนี้วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนานั้นสามารถกระทำได้โดย ดื่มน้ำอุ่น เมื่อรู้สึกกระหายน้ำ (เด็ก 30 – 50 ซีซี, ผู้ใหญ่ 50 – 80 ซีซี) , หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม, หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด, สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในชุมชน, ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น, หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์ ไม่สัมผัสหรืออยู่ใกล้สัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วยหรือตาย, ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอลล์ เจลล้างมือ, ห้ามรับประทานของดิบ รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย มีสารอาหาครบถ้วน และพักผ่อนให้เพียงพอ

ที่สำคัญหากพบนักเรียนมีอาการไข้ขึ้นอย่างรวดเร็ว ลดยาก ปวดศีรษะและลำตัว มีอาการไอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน มีน้ำมูก ให้รีบพาไปพบแพทย์ หรือแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 และให้รายงานมายัง อบจ.นครราชสีมา ทันที ทั้งนี้ หากพบผู้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคให้ประสานและส่งต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุขทันที และหากมีความจำเป็นต้องปิดโรงเรียนให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินการได้ทันที

Cr:ปชส.อบจ.นม.