นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 8 ว่าปัจจุบัน สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน5 แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 71 แห่งมีปริมาณน้ำใช้การได้รวม 592 ล้าน ลบ.ม. จากความจุใช้การได้ 1,764 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 33 ของความจุใช้การได้ (ปริมาณน้ำเก็บกักสูงสุดรวมกัน 1,866 ล้าน ลบ.ม.) ซึ่ง ได้วางแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 ไว้จำนวน 412 ล้าน ลบ.ม. สำหรับกิจกรรมต่างฯ ได้แก่ เพื่อการอุปโภค – บริโภค 88 ล้าน ลบ.ม. เพื่อรักษาระบบนิเวศ 156 ล้าน ลบ.ม.เพื่อการอุตสาหกรรม 16 ล้าน ลบ.ม. และเพื่อการเกษตร 152 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีการใช้น้ำไปแล้ว 128 ล้าน ลบ.ม. หรือประมาณ 31% ของแผนยังเหลือปริมาณน้ำที่ต้องจัดสรรตามแผนอีก 285 ล้าน ลบ.ม.

นอกจากนี้ยังมีการสำรองน้ำไว้สำหรับช่วงต้นฤดูฝนปี 2563 กรณีฝนมาช้า เพื่อกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ เพื่อการอุปโภค – บริโภค และรักษาระบบนิเวศ เป็นเวลา 3 เดือน คือตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 ไว้อีกจำนวน 255 ล้าน ลบ.ม.หากมีการบริหารจัดการน้ำ ตามแผนที่วางไว้ ก็จะไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในเขตชลประทานตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ รวมทั้งต้นฤดูฝนที่จะถึงอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามสำนักงานชลประทานที่ 8 ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤติภัยแล้งปี 2562/63 ตามนโยบายของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้อธิบดีกรมชลประทาน จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤติภัยแล้ง ปี 2562/63 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบกรอบโครงสร้างศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจและแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำ

โดยมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม นอกจากนี้ยังได้เตรียมพร้อมเครื่องจักร และยานพาหนะที่ใช้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือภัยแล้ง ในพื้นที่ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานไว้ทั้งหมด 116 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 80 เครื่อง รถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 23 คัน และยานพาหนะต่างๆ จำนวน 13 คัน

ปัจจุบันได้ส่งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือการอุปโภค – บริโภค และการเกษตรกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆแล้ว จำนวน 41 เครื่อง และในวันนี้ได้ส่งรถบรรทุกน้ำ จำนวน 7 คัน รวม 13 เที่ยว ปริมาณน้ำรวม 78,000 ลิตร เข้าช่วยเหลือการอุปโภค – บริโภค ในเขตพื้นที่ ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง และ ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่ 8 จะออกปฏิบัติการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูแล้งนี้

ทีมข่าว MC.news.com.net รายงาน