วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา นายสมศักดิ์ จักสาร ประธานกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยมี นายทอง วิริยะจารุ ประธานที่ปรึกษา พร้อมคณะกรรมการตำเนินการบิหารชุด ที่ 62 ครบทีม โดยมีสมาชิกสหกรณ์จาก 7 เขต การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา กว่า 1,000 คน เข้าร่วมประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2562

นายสมศักดิ์กล่าวเปิดประชุมว่า การบริหารงานภายใต้กรอบข้อกฎหมาย และข้อบังคับสหกรณ์ โดยมุ่งเน้นควานมั่งคง อยู่ดีมีสุขของสมาชิกเป็นหลักในรอบ ปี 62 ได้แก้ปัญหาไห้กับสมาชิกสหกรณ์ ที่เป็นหนี้สถาบันการเงินอื่น บางรายถูกดำเนินคดี ถูกฟ้องล้มละลาย ประสบปัญหาเงินไม่พอชำระหนี้ โดยให้บริการเงินกู้เพื่อปิดหนี้สถาบันการเงินอื่น ก็จำนวนทั้งสั่น 252 ราย คิดเป็นเงิน 30 ล้านบาทเศษ และเพิ่มวงเงินฉุกเฉินกระแสรายวัน (ก) เงินสามัญเพื่อการวางแผนชีวิต (ผ) เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาดูงาน(วิทยฐานะ) ให้แก่สมาชิก เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ขึ้น มีเงินทนมีเงินทุนหมุนเวียน สามารถดำรงชีพอยู่ได้ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยมีสมาชิกมาใช้บริการ 10,000 ราย คิดเป็นเงินที่จ่ายจริงเกือบ 2,000 ล้านบาท ซึ่งถ้ารวมเงินกู้ทุกประเภทจะอยู่ที่ 4,000 ล้านบาท

“สหกรณ์ มีเงินทุนหมุนเวียนจากทุนเรือนหุ้นและเงินรับฝากจากสมาชิกไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ จำเป็นต้องพยายามหาแหล่งกู้จากสถาบันการเงินต่างๆ เพิ่มเติมมาบริการสมาชิกให้เพียงพอ ในต้นทุนที่ต่ำเพื่อให้มีส่วนต่างให้เกิดกำไร ในการปันผลให้แก่สมาชิก ในขณะเดียวกัน ต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร ให้มีฐานะการเงินที่มั่นคง ให้สถาบันการเงินต่างๆ รวมไปถึงสมาชิกเกิดความเชื่อถือ ศรัทในการบริหารงานสหกรณ์ โดยสามารถตรวจสอบได้จากงบการเงินของสหกรณ์ฯในอดีตที่ผ่านมึงปัจจุบัน มีเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น 5000กว่าล้านบาท จากการบริหารงานที่ผ่านมาสหกรณออมทรัพย์ครูนครราสีมา จำกัด ได้ผ่านการประเมินจากภาครัฐ โคยกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ในเชิงปริมาณธุรกิจติด 1ใน 10 ทั่วประเทศ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่ได้จัดระดับไว้ ระดับคือ 1 ระดับมาตรถานดีเลิศ 2 ระตับมาตรฐานดีมาก 3 ระดับมาตรฐานดี ๔ ระดับไม่ผ่านมาตรฐาน โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ถูกจัดอยู่ในระดับ “ระดับมาตรฐานดีเลิศ”ประธานสหกรณ์กล่าว

จากนั้นได้มีการแถลงผลประกอบการในปีบริหาร 2562 ซึ่งสหกรณ์ฯได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกในการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นเงิน 1,200 ล้านบาทเศษ ซึ่งเป็นผลทำให้สหกรณ์ ต้องจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับปี 2562 สหกรณ์ได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกเพิ่มขึ้น จึงทำให้สหกรณ์ฯ มีผลกำไรเพิ่มจากปี 2561 ที่มีผลกำไร 1,162,305,046,47 บาท มามีผลกำไรเป็น 1,225,147,532,52 บาท เพิ่มขึ้น 62,842,486,05 บาท โดยสมาชิกจะได้เงินปันผลในอัตราร้อยละ 5.70 ต่อปี เป็นจำนวนเงิน 912,840,945.06 บาท

ทีมข่าวเศรษฐกิจ MC.news.com.net รายงาน