วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562  ที่บริเวณด้านหน้าวิหารเช็งหงั่มตั่ง มูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา ริมถนนสายบายพาส จอหอ-สามแยกปักธงชัย ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา นาย วิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เนื่องในวัน “ป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ”  ที่ทาง จ.นครราชสีมา ได้ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นครราชสีมา จัดขึ้น โดยมี เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรการกุศล ประชาชนจิตอาสา  และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง  โดยภายในงานได้มีพิธีอ่านสารนายกรัฐมนตรี และพิธีไว้อาลัยให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติภัยที่ผ่านมา

นาย วิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 ได้กําหนดให้ วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันที่เกิดภัย พิบัติรุนแรงของประเทศ จึงควรถือเป็นโอกาสสําคัญในการรณรงค์เสริมสร้างความ ตระหนัก และสร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ให้รู้จักการป้องกัน ตนเองให้พ้นจากภัย การเตรียมความพร้อมของชุมชน ในการเผชิญเหตุรับมือจาก ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ประกอบกับในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563  ที่จะมาถึง จะมีประชาชน เดินทางกลับภูมิลําเนา  และเดินทางท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก  โดยเฉพาะจังหวัด นครราชสีมา  เป็นประตูสู่ภาคอีสาน   จังหวัดนครราชสีมา การจราจรจึงคับคั่งเป็นพิเศษ

“จังหวัดนครราชสีมาจึงได้จัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัด นครราชสีมา ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับอําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก แห่งในพื้นที่ดําเนินการ  ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 ภายใต้คําขวัญ “ขับรถมีน้ําใจ รักษาวินัยจราจร”นายวิเชียรกล่าว

ทีมข่าว MC.n ews.com.net รายงาน