วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายวิเชียร จันทรโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสีมา พร้อมด้วยนายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา, อาจารย์ศราวุธ ดวงจำปา  ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ปี พ.ศ. 2560, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยารัฐ จุลสุคนธ์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชีมา ได้ร่วมกันแถลงข่าวพิธีเปิดผลงานประติมากรรมร่วมสมัย  “ดอกสาธร” ณ บริเวณสวนสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประติมากรรมร่วมสมัย

“ดอกสาธร” นี้เป็นผลงานการออกแบบและสร้างสรรค์โดย อาจารย์ศราวุธ ดวงจำปา ศิลปินแห่งชาติสาขา ทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) โดยผลงานประติมากรรมนี้มีขนาดความกว้าง 300 เซนติเมตร และความสูง 600  เซนติเมตร ใช้เทคนิคการเชื่อมโลหะ ประกอบไปด้วยการดัด เจาะ ตัด ฉลุ แผ่นโลหะที่มีความหนาของแผ่น เหล็ก 9 มิลลิเมตร ประกอบชิ้นส่วนและทำสีทอง สีทองแดง และสีเงิน โดยมีประติมากรรม “ดอกสาธร”  ขนาดเล็ก จำนวน 50 ดอก ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดอบรม เยาวชน นักศึกษา จากหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ให้ทราบ เทคนิคจากศิลปินแห่งชาติ และผู้เชี่ยวชาญได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประติมากรรม ศึกษาดูงาน ตามโครงการ อบรมปฏิบัติการงานประติมากรรมสร้างอัตลักษณ์โคราชเมืองศิลปะ มาประดับเป็นส่วนหนึ่งของประติมากรรม ดอกสาธร

สำหรับแนวความคิดในการสร้างสรรค์ อาจารย์ศราวุธ ดวงจำปา ได้กล่าวว่า “ดอกสาธร  เป็นการนำเอาสัญลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา คือดอกและต้นสาธรมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์  งานประติมากรรมกับสิ่งแวดล้อม และชุมชนเพื่อให้ความรู้สึก ถึงความเจริญเติบโต รุ่งเรือง และงอกงามของ  ประชาชน พลเมือง เหมือนแสงเทียนส่อง นำทางให้โชติช่วง สว่างไสว ทั้งภายในและภายนอกของจิตใจ  มนุษย์ ที่เป็นสุขในชีวิตเพื่อดำรงอยู่ และดำเนินตาม จุดมุ่งหมายต่อไปด้วยศรัทธา มั่นคงในจิตวิญญาณแห่งตน” ในการดำเนินการจัดสร้างประติมากรรมร่วมสมัย “ดอกสาธร” ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกัน ของหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วยจังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและเทศบาลนครนครราชสีมา ตามนโยบายของนายวิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค้าและบริการท่องเที่ยวและกีฬา  (ผลผลิตการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว และบริการ) กิจกรรมหลักการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว กีฬา  และเครือข่าย กิจกรรมย่อยเมืองศิลปะวัฒนธรรม (ART and Culture) สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ดำเนิน กิจกรรมปฏิบัติการงานศิลปะสร้างอัตลักษณ์เมืองศิลปะ (Korat the city of art) เพื่อสนับสนุนการเตรียมตัว ของจังหวัดนครราชสีมาในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale Korat 2020 ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่าเดือนธันวาคม 2563 – มีนาคม 2564 

 ผลงานประติมากรรมร่วมสมัย “ดอกสาธร” ที่ติดตั้งในบริเวณสวนสุรนารี จะเป็นสัญลักษณ์แห่ง สุนทรียภาพแห่งใหม่ในพื้นที่กลางเมืองโคราช เพิ่มศักยภาพในการยกระดับสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  เป็นศูนย์กลางกิจกรรมของเมืองในด้านต่าง ๆ เช่น เป็นพื้นที่กิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกาย โดยการ จัดสร้างประติมากรรมนี้สะท้อนความเป็นวิถีของชาวจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว  ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาและนักท่องเที่ยวทั่วไปจะได้มีสถานที่ ที่น่าสนใจในการมาเยี่ยมเยือน ตลอดจนเป็นสถานที่  สร้างจินตนาการด้านศิลปะให้ผู้คนได้พัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะ รับรู้ถึงความละเอียดอ่อน ลึกซึ้งของงานประติมากรรม เรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม จากรุ่นสู่รุ่นได้เป็นอย่างดีในฐานะที่จังหวัด นครราชสีมาได้รับเลือกเป็นหนึ่งในเมืองศิลปะ

ทีมข่าว MC.news.com.net รายงาน