วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุม คลองทรายรีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มี นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา เป็นประธานเปิดงาน โครงการอบรมสัมมนาหัวข้อเรื่อง “การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นกับการพัฒนาประชาธิปไตย” ในระหว่างวันที่ 17 -18 ธันวาคม 2562 โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา ประกอบไปด้วย นายประเสริฐ บุญชัยสุข รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา น.ส.เยาวภา บุรพลชัย โฆษกพรรคชาติพัฒนา พรรคชาติพัฒนา พร้อมทั้งสมาชิกพรรคจำนวน 146 คนเข้าร่วมสัมมนาโดยมีนายณัฐวุฒิ เมธารินทร์ รอง ผอ.กกต.นครราชสีมา  เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้

นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา กล่าวว่าโครงการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมทางการเมืองของพรรคชาติพัฒนา เป็นโครงการที่ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่สมาชิกพรรค และประชาชนเกี่ยวการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สำหรับหัวข้อในการสัมมนาในครั้งนี้ คือ เรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น กับการพัฒนาประชาธิปไตย วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ผู้เข้าการอบรมซึ่งประกอบด้วยสมาชิกพรรคชาติพัฒนา และประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และระบอบประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง ชัดเจน บุคคลเหล่านี้ก็จะได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปเผยแพร่ให้กับประชาชนต่อไป

“เนื่องจากอนาคตอันใกล้นี้จะมีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นขึ้นทั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นคิดว่าการอบรมสัมมนาในครั้งนี้คงจะมีส่วนทำให้ผู้เข้าอบรมสัมมนานั้น สามารถใช้ประชาธิปไตยได้อย่างถูกต้องเพื่อที่จะตัดสินใจในการเลือกผู้สมัคผู้บริหารท้องถิ่นให้สภาชิกสภาท้องถิ่นสามารถเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำหน้าที่ในการปกครองท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสามารถที่จะบริหารท้องถิ่นในการจัดการสาธารณะ การสาธารณูปโภค การคมนาคม การสาธารณสุข การศึกษา การท่องเที่ยวให้เกิดความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสุขของประชาชนในท้องถิ่น”นายแพทย์วรรณรัตน์กล่าว

นพ.วรรณรัตน์ กล่าวต่อไปว่า เป้าหมายที่มาในวันนี้คือ สมาชิกของพรรคชาติพัฒนา ในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา และพี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่หนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา โดยเราได้เชิญวิทยากรจากคณะกรรมการ การเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมา มาให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น รวมทั้งเชิญนักกฎหมายที่มีความรู้ทางด้านการเมือง การเลือกตั้งมาให้ความรู้ด้วย โดยเฉพาะเรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น กับการพัฒนาประชาธิปไตย ถือว่าเป็นบทบาทอำนาจสำคัญอันหนึ่ง ตามที่กฎหมายบัญญัติให้พรรคการเมืองทุกพรรค ต้องดำเนินการเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

“ผมคิดว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นก็คงจะมีบรรยากาศเหมือนในอดีตที่ผ่านมา คือ ในนามพรรคการเมืองและผู้สมัครอิสระลงสมัครรับเลือกตั้งมีทั้งบุคคลที่เป็นหน้าเก่าและหน้าใหม่ ซึ่งจะมีผู้สมัครมากขึ้น และมีความตื่นตัวมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา ในส่วนของพรรคชาติพัฒนา ก็ต้องหาผู้ที่มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ในด้านการเมืองในระดับท้องถิ่น เข้าไปรับใช้พี่น้องประชาชน โดยลงสมัครรับเลือกตั้ง และให้การสนับสนุนผู้ลงสมัครตั้ง ที่สำคัญถ้ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นอยากฝากให้พี่น้องประชาชน ให้ความสำคัญและตื่นตัวได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จะได้มีโอกาสเลือกคนที่ดีเข้าสู่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของทุกๆท่านต่อไป”นายแพทย์วรรณรัตน์กล่าวท้ายที่สุด

ทีมข่าวการเมือง MC.news.com.net รายงาน