วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายปัญญา  วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม การคัดเลือกผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ก.จ.จ.) โดยมี นายวัชรวิชย์  สุขวัฒนาภิรมย์ ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา นายชุณห์  ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา รร.สังกัด อบจ.นครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัด อบจ.นครราชสีมา ร่วมการประชุมและเป็นสักขีพยานในการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการฯ ในครั้งนี้

โดยที่ จ.นครราชสีมา ได้มีประกาศให้มีการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา โดยนายธรรมชาติ  อมฤกษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” อ.สีคิ้ว เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา (ก.จ.จ.นม.) มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ( 25 ก.พ.60 – 24 ก.พ. 64 )  ต่อมานายธรรมชาติฯ ซึ่งได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ และได้เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 62 ทำให้กรรมการผู้แทนข้าราชการ อบจ. ใน ก.จ.จ. ต้องว่างลง  นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จึงได้มีประกาศลงวันที่ 28 ต.ค. 62 กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการเลือกตั้งฯ ในวันที่ 30 ต.ค. 62 เวลา 11.00 น. ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

ในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้มีการเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเข้ามาดำรงใน ก.จ.จ. โดย นายสกฤต  เศรษฐชัย  ผอ.รร.ครบุรี ได้เสนอชื่อ นายสุรชาติ  ค้ำชู  ผอ.รร.ประทาย มาเป็นลำดับที่ 1 เวลาการประชุมจากนั้นผ่านไป 5 นาทีไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเพิ่มเติม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นาย สุรชาติฯ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นกรรมการใน ก.จ.จ.นม. โดยมี นายอดุลย์  ภู่ภัทรางค์  ผอ.รร.สูงเนิน และ นายเชาวลิต  เกิดกลาง ผอ.รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ เป็นผู้รับรองอันเป็นไปตามระเบียบของการคัดเลือก

ตำแหน่ง ก.จ.จ.นม. ถือเป็นตำแหน่งจำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานบุคคลของ อบจ. เนื่องจากการบริหารงานบุคคลของ อบจ. ตั้งแต่การบรรจุ แต่งตั้ง ความก้าวหน้า การโยกย้าย ตลอดจนการให้ออกจากราชการ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.จ.จ.นม. เสียก่อน โดย ก.จ.จ.นม. จะประกอบด้วย คณะบุคคล จำนวน 3 ฝ่าย ได้แก่ 1.ผู้แทนข้าราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอีก 3 คน รวมเป็น 4 คน, 2.ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 คน และ 3 ผู้แทน อบจ. จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายก อบจ. สมาชิกสภา อบจ. ที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 1 คน ปลัด อบจ. และผู้แทนข้าราชการ อบจ. ซึ่งคัดเลือกกันเอง จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 12 คน สำหรับผู้แทนราชการ อบจ.นครราชสีมา ที่ได้คัดเลือกครั้งนี้ จะทำหน้าที่เป็นปากเสียงข้าราชการ อบจ. ต่อไป

Cr:สำนักงานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา