ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นำโดยร้อยตรีหญิงระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เห็นความสำคัญในการดูแลผู้พิการทุกอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดกิจกรรมมอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้กับพี่น้องผู้พิการในอำเภอต่างๆที่แจ้งความประสงค์ขอรับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการต่างๆ อาทิ รถสามล้อโยก,รถเข็นวีลแชร์,ไม้วอร์คเกอร์,ไม้เท้าและไม้ค้ำยัน ทั้งนี้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนที่เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ในปีนี้ได้รับเกียรติจากนายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและนายวิสูตร เจริญสันธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบกายอุปกรณ์ให้กับผู้พิการในพื้นที่อำเภอต่างๆ ดังนี้วันที่ 22 ตุลาคม 2562 1.อำเภอปากช่องมอบรถสามล้อโยกให้นายสมนึก แสงจันทร์ 2.อำเภอสูงเนินมอบรถสามล้อโยกให้นายเลิศ พูนกลาง 3.อำเภอเมืองนครราชสีมา มอบรถสามล้อโยกให้นายจรูญ มวยดี วันที่ 24 ตุลาคม 2562 1.อำเภอบัวใหญ่ มอบรถสามล้อโยกให้นายนิรัน จันทร์ภิรมย์และพระพงศ์เดช ตันตระกูล 2.อำเภอสีดามอบรถสามล้อโยกให้นายอ่อน ผ่องแผ้ว

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขวาง อำเภอปากช่อง,อบต.โนนค่า,อ.สูงเนิน,รพ.สต.บ้านพระ,อบต.บัวใหญ่,อบต.หนอ’ตาดใหญ่และศูนย์ประสาน อบจ.นครราชสีมาประจำอำเภอปากช่อง,อำเภอสูงเนิน,อำเภอเมืองนครราชสีมา,อำเภอบัวใหญ่และอำเภอสีดา

Cr.ปชส.อบจ.นม