วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  ณ.อาคารชาติชายฮอลล์สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ๘๐ พรรษาฯ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ “สาธรเกมส์” การแข่งขันกีฬากำหนดเฉพาะนักกีฬา จากโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด- เทศบาล-องค์การบริหารส่วนตำบล-เมืองพัทยา และกรุง เทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน โดยเป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๓๗ ประจำปีการ ศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร-ตำรวจ และผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่และภาคอีสานเข้าร่วมในพิธีนี้คับคั่ง

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่า องค์การปริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่๗ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ “สาธรเกมส์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี  มีพัฒนาการกีฬาก้าวไปสู่นักกีฬาที่มีความเป็นเลิศ เพื่อกัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารวมการแข่งขับระดับประเทศที่จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่๖-๑๕ธันวาคม ๒๕๖๒

การแข่งขันในครั้งนี้มีโรงเรียนในสังกัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันรวม ๒๐จังหวัด มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 14 แห่ง เทศบาลนคร 5 แห่ง  เทศบาลเมือง 24 แห่ง เทศบาลตำบล ๓๑ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล ๕ แห่ง ใน 31 ชนิดกีฬา เช่น กรีฑา เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล ฟุตบอล เซปัคตะกร้อ วอลย์บอลชายหาด ฟุตซอล เปตอง แบดมินตัน หมากรุกไทย หมากฮอสไทย แบ่งเป็นรุ่นอายุด๑๒ปี๑๔ปี๑๖ปีและ๑๘ปีชาย-หญิง มีนักกีพา๑๐,๕๗๔ คน ผู้ฝึกสอน ๒๖๔๙ดน รวมทั้งสิ้น ๑๓,๒๒๓ คน

(พื้นที่โฆษณา)

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้รับความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากภาครัฐเอกขน รัฐวิสาหกิจ บริษัทห้างร้านสถาบันการศึกษา ส่วนราชการ สื่อมวลชนโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งข้าราชการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทุกคน งบประมาณในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นจำนวนเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ทีมข่าวกีฬาMC.news.com.net รายงาน