เสียงวิตกกังวลจากครูอัตราจ้าง ที่มากับกระดาษแผ่นเล็กๆ ในกล่องรับความคิดเห็นที่ส่งถึง ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี “นายกฯนก” นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างที่นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ พบปะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา ที่มีอยู่ 6 กลุ่ม 58 โรงเรียน ช่วงระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2562 โดยกลุ่ม 1 ที่ รร.สะแกราชธวัชศึกษา, กลุ่ม 2 ที่ รร.ปากช่อง 2, กลุ่ม 3 ที่ รร.พระทองคำ, กลุ่ม 4 ที่ รร.วัดประชานิมิตร, กลุ่ม 5 ที่ รร.กุดจิกวิทยา และ กลุ่ม 6 ที่รร.สาหร่ายวิทยาคม

ภารกิจในครั้งนี้ มุ่งเน้นการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน  รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรค ต่างๆ เพื่อนำเสียงสะท้อนจากพี่น้องเพื่อนครูมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่พึงประสงค์ ที่จำเป็นต้องตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาและการจัดการความรู้ภายในองค์กรต่อไป โดย ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ฯ พร้อมด้วย นายอนุวัฒน์  คณาจันทร์ รองนายก อบจ. กำกับดูแลสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับข้อมูลถึงปัญหาและอุปสรรค อาทิ เรื่องงบประมาณในการบริหารจัดการด้านการศึกษา การพัฒนาศักยภาพครูและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด

“ปัจจุบันนักเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา มีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการแข่งขันทักษะทางวิชาการ นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ซึ่งแต่ละรายการที่เข้าร่วมแข่งขันสามารถคว้ารางวัลมาได้หลายรายการ สร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัว โรงเรียน และต้นสังกัดอย่าง อบจ.นครราชสีมา ให้ได้ภาคภูมิใจในความสำเร็จทุกครั้ง ตนมีความตั้งใจที่จะเฟ้นหาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ จากสถาบันเสริมทักษะความรู้ หรือวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ แล้วนำมาจัดหลักสูตรอบรมให้กับคุณครู เพื่อจะได้เป็นแนวทางการจัดการศึกษามาตลอด หรือแม้กระทั่ง คุณครู หรือโรงเรียน มีความต้องการหรือขาดเหลือสิ่งใด ให้ทำเรื่องร้องขอเข้ามา ตนพร้อมที่จะจัดหาให้ถ้าสิ่งเหล่านั้นจะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ” นายก อบจ.กล่าว

รต.หญิงระนองรักษ์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ สื่อการเรียนการสอน ก็สำคัญเช่นกัน  ตนได้นำเทคโนโลยี ที่เป็นประโยชน์ลงไปยังโรงเรียน อบรมให้ความรู้ เพื่อการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างถูกวิธี รวมถึงอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ หรือแม้แต่บ้านพักครู ที่มีโรงเรียนหลายแห่งชำรุดทรุดโทรม ก็ได้จัดสรรงบประมาณลงไปซ่อมสร้าง เกือบจะครบทั้ง 58 โรงเรียนแล้ว เพื่อหวังว่าครูจะมีสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยที่ดี ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน

ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการมอบนโยบาย นายก อบจ.นม. ได้เปิดโอกาสให้ครูได้เขียนข้อความ คำถาม หรือ ข้อสงสัย เพื่อแสดงความคิดเห็น เสนอแนะรวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  หนึ่งในนั้นมีข้อความ ระบุว่า “ท่านนายกฯ นก…อย่าทิ้งครูอัตราจ้างนะคะ”  ซึ่งหลังจาก นายก อบจ.ได้อ่านข้อความ ได้แจ้งในที่ประชุมทราบว่า “ไม่ทิ้งแน่นอน” ตนมีแต่จะส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้ครูอัตราจ้าง มีโอกาสได้พัฒนาตนเอง รวมถึงสนับสนุนในเรื่องการสอบเพื่อเข้ารับราชการครู ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะตรงนี้ถือเป็นความก้าวหน้าในอาชีพการงาน อาชีพครู ซึ่งเป็นเรือจ้างที่จะนำพาเด็กนักเรียน ให้ประสบความสำเร็จด้านการศึกษา ให้เด็กได้มีอาชีพการงานที่ดีเป็นอนาคตของชาติในภายภาคหน้า

“ทั้ง 3วัน ที่ได้เดินทางพบปะพี่น้องเพื่อนครู ทำให้ตนได้รับทราบปัญหา และอุปสรรค ที่จะเป็นแนวทางนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนา แต่นับเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจว่า ในครั้งนี้ปัญหาที่พบน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากการลงพื้นที่ในแต่ละครั้ง ได้มีการนำปัญหาไปสู่การแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้โรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ทั้ง 58 แห่ง มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ” ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ กล่าวในท้ายสุด

Cr.ปชส.อบจ.นครราชสีมา (ภาพข่าว) มานะ แย้มจะบก บรรณาธิการข่าว MC.news.com.net เรียบเรียง-รายงาน