นายวัฒนา พุทธิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดศรีสะเกษ( ก.ช.ภ.จ.ศก.) เพื่อร่วมพิจารณาอนุมัติเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด และ เป็นไปตามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย  พร้อมผ่านการตรวจสอบพิจารณาจากคระกรรมการระดับอำเภอมาแล้ว  โดยวันนี้ (8 ต.ค.62) ได้ร่วมพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตรในพื้นที่อำเภอยางชุมน้อย อำเภอโนนคูณ และ อำเภอนำเกลี้ยง รวม  3 อำเภอ 13 ตำบล 55 หมู่บ้าน เกษตรกรได้รับความเสียหาย 878 ราย นาข้าวเสียหาย  5,083.50 ไร่ พืชไร่ 3 ไร่ และ พืชสวน 7 ไร่ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,673,209.50 บาท           

โดยจังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ประสบอุทุกภัยทั้งหมด จำนวน 13 อำเภอ 79 ตำบล 603 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรประสบภัยน้ำท่วมทั้งหมด 157,595.- ไร่  แต่คาดว่าพืชผลทางการเกษตรจะเสียหาย จำนวน 123,561 ไร่ นาข้าวเสียหายมากที่สุด 120,932.- ไร่ และ รองลงมาเป็นพืชไร่ 1,904.- ไร่  เบื้องต้นได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยไปแล้ว  9  อำเภอ ส่วนที่เหลือ  4  อำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ได้กำชับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยทั้งหมด  เพื่อให้มาตรการช่วยเหลือต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ เป็นการบำรุงขวัญสร้างกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกรายด้วย

เฉลิมชัย พรหมมาศ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ศรีสะเกษ