“สยาม”ผวจ.โคราชมอบรางวัล ‘เพชรสาธร Sathorn Award’เนื่องในโอกาสงานฉลอง ๕๕๕ปีจังหวัดนครราชสีมา พระพรหมวชิรนายก รับรางวัล ด้านสงเคราะห์ประชาชนและชุมชน พลโท สวราชย์ แสงผล รับรางวัลด้านความมั่นคงพล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม รับรางวัลด้านกฎหมายและความยุติธรรม นางยลดา หวังศุภกิจโกศล รับรางวัลด้านการเมืองและการปกครอง นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ รับรางวัลด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล รับรางวัลด้านส่งเสริมศาสนา “กำปั่น บ้านแท่น” รับรางวัลด้านศิลปะการแสดง “จุ๊ย”วรัทยา นิลคูหา ดาราดังนอดีต รับรางวัลด้านศิลปินดารา ‘ติ๊ก ชิโร่’ มนัสวิน นันทเสน นักร้องดังในอดีต ร่วมกับคนในวงการบันเทิงที่เป็นคนโคราชอีกหลายคน

วันที่ ๑๙กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ เทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราชอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีในการมอบรางวัล”เพชรสาธร Sathorn Award”ให้กับบุคคลสำคัญหลายสาขาอาชีพจำนวน ๑๕๕ รางวัล โดยผู้เข้ารับมอบรางวัลประกอบไปด้วยผู้นำทุกศาสนา เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดนครราชสีมา

นายสยามกล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดงานสมโภชเมืองนครราชสีมา ครบรอบ ๕๕๕ ปี ระหว่างวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา  กิจกรรมหนึ่งในวาระอันเป็นมงคล คณะกรรมการจัดงานได้กำหนดจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล หน่วยงาน/องค์กรที่สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เนื่องในโอกาสสมโภชเมืองนครราชสีมา ครบรอบ ๕๕๕ ปี อันเป็นยุทธศาสตร์การส่งเสริม ยกย่อง เดชเกียรติ น้อมรำลึก และสร้างสำนึกรักบ้านเมืองฯ ให้กับหน่วยงาน/องค์กร ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทำคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน สังคม จังหวัด และประเทศชาติ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป สมควรแก่การยกองเพื่อรับรางวัล “เพชรสาธร Sathorn Award”

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานสมโภชเมืองนครราชสีมา ครบรอบ ๕๕๕ ปี ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและสรรหา บุคคล หน่วยงาน/องค์กรที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อรับรางวัล “เพชรสาธร Sathom Award” เนื่องในโอกาสสมโภชเมืองนครราชสีมา ครบรอบ ๕๕๕ ปี เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๕๕ รางวัล จำแนกเป็นผู้นำทางศาสนาจำนวน ๑๗ รางวัล ประเภทบุคคล-เยาวชนจำนวน ๑๘ รางวัล  ประเภทบุคลและประชาชนทั่วไป จำนวน ๗๕ รางวัล  ประเภทหน่วยงานและองค์กร ๔๕ รางวัล จึงได้กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลฯ ในวันนี้ โดยผู้รับรางวัลประกอบไปด้วย(คลิกดูในเอกสารที่แนบมาท้ายนี้)

 สำนักข่าว MC.news รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา