นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรหน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อบริการประชาชน จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

โดย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มอบหมายให้ นายวุฒิชัย  วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ.นครราชสีมา เข้ารับเกียรติบัตรจาก ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ.สวทช. ในฐานะ อบจ.นครราชสีมา เป็นหน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อบริการประชาชน สอดคล้องกับเป้าหมายประสงค์ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มุ่งให้เกิดการขยายผลการใช้งาน Traffy Fondue ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานและองค์กร โดยภายในงาน รศ.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่า กทม., นางอารีย์พันธ์  เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร., นายวสันต์  ภัทรอธิคม ผอ.หน่วยบริการนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับเมือง สวทช. ร่วมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Traffy Fondue และการใช้งาน

นอกจาก อบจ.จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านการให้บริการ Traffy Fondue ครอบคลุมทุกส่วนราชการแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 4 แห่ง ที่ได้รับประกาศเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณเช่นเดียวกันประกอบไปด้วย เทศบาลตำบลจอหอ, เทศบาลตำบลสูงเนิน, เทศบาลตำบลกุดจิก, เทศบาลตำบลหัวทะเล การประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้มีทั้งหมดรวม 13 จังหวัดที่ได้รับประกาศณีย์บัตร จำนวน 190 หน่วยงาน ที่ได้รับเกียรติในฐานะหน่วยงานดีเด่นในการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อบริการประชาชน”

Cr:ปชส.อบจ.นม. สำนักข่าว MC.news รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา