วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. ที่ ห้อง Strider Bike ชั้น 1 ลานเซ็นซ่า เซ็นทรัลโคราช อบจ.นครราชสีมา จัดงานแถลงข่าว การจัดมหกรรมการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา “BIG DATA” FOR KORAT PAO EDUCATION 2023 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2566 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ได้เปิดเวทีเสวนา หัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล” โดย นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา, หัวข้อ คอนเซ็ปการจัดงานมหกรรมการศึกษา “KORAT PAO EDUCATION 2023” และ นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รอง อบจ. นครราชสีมา,

ไฮไลน์ที่สำคัญของการแถลงข่าวในวันนี้ ก็คือการเสวนาในหัวข้อ “การปรับตัวของเด็กยุคใหม่ต่อระบบ การศึกษาไทย” โดยนางสาวเคที่ แม็คเอ็นที นักเรียน ชั้น ม.5 รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ตัวแทนนักเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา และปิดท้ายด้วยการแสดงความพร้อมเพื่อเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาฯ ของโรงเรียนในสังกัด อบจ. ทั้ง 58 แห่ง โดย นายทนงค์ เขียวแก้ว ผอ.รร.ประทาย และ นายวินุลาศ เจริญชัย ผอ.รร.สูงเนิน

นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า อบจ. ได้วางยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดฯ ทั้ง 58 แห่ง โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัล และ ระบบ BIG DATA เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาทั้งระบบ มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้วยระบบดิจิทัล ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาขนาดใหญ่  สำหรับเป็นกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลในการจัดการศึกษาของ อบจ.นครราชสีมา รวมถึงมีระบบบริหารการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS) สร้างกระบวนการเรียนรู้ ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีรูปแบบ และมีเครื่องมือที่หลากหลาย ให้กับโรงเรียนในสังกัด อบจ. และนำมาสู่การจัดงานมหกรรมการศึกษา อบจ. นครราชสีมา ประจำปี 2566 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “BIG DATA” FOR KORAT PAO EDUCATION 2023

นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า อบจ. ต้องการเห็นเด็กนักเรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ดึงศักยภาพของตนเองออกมาให้เต็มที่ ฉะนั้นรูปแบบและกิจกรรมภายในงานจึงเน้นไปที่การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งกิจกรรมการประกวดแข่งขัน จากการจัดงานปีที่ผ่านมามีเพียง 76 กิจกรรม แต่ครั้งนี้มีถึง 93 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่เพิ่มเติม อาทิ การแข่งขันอัจฉริยภาพ ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตคิดเร็ว คณิตศิลป์ A-Math แข่งขันตอบปัญหาธุรกิจ ตอบปัญหาวิชาสังคม แข่งขันการสร้างสรรค์จากห้องเรียนสเต็มโค้ดดิ้ง การสร้างโมเดลจำลอง COVER DANCE แข่งขันวงโปงลาง คาดว่าจะมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

น.ส.เคที่ แม็คเอ็นที นักเรียน ชั้น ม.5 รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ ในฐานะตัวแทนนักเรียน ได้เปิดเผยถึงมุมมองการศึกษาไทยในอนาคตที่จะสามารถตอบสนองต่อเด็กยุคใหม่ได้ก็คือ การเพิ่มเทคโนโลยีการเรียนในรูปแบบออนไลน์เข้ามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็น อิสระในการค้นคว้า หรือสืบค้นผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต การสนับสนุนการเรียนเเบบ outdoor หรือการเรียนรู้ผ่านการเล่น การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้เด็กรู้ว่าตนเองถนัดด้านไหน เพราะเด็กไทยยุคใหม่สามารถปรับตัว ตั้งรับ รู้เท่าทัน และเข้าถึงการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้น อยากให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดตารางการเรียนรู้ การเเก้ไขระบบการศึกษาให้เหมาะสม ให้ตรงกับสิ่งที่สนใจและถนัด เชื่อว่าในอนาคตพลังของนักเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด ตลอดจนพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน

#นายกหน่อย #โคราชโฉมใหม่ /สำนักข่าว MC.news รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา