อบจ.โคราช “อู้ฟู้”อีกครั้งได้อนิสงส์จากรัฐบาล‘ลุงตู่’จัดเก็บภาษีได้ทะลุเป้าแล้วถ่ายโอนมาพัฒนาเมือง รวมทั้งการจัดเก็บรายได้ของ อบจ.โคราช ทยายสู่ยอดเงิน213 ล้านบาท “งานงอก”อีกหลายโครงการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนคนโคราช สมาชิกวอนประธานสภาผ่านไปยังฝ่ายบริหารให้เร่งรัดดำเนินโครงการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน “นายกหน่อย”รับปากที่ประชุม จะดำเนินการให้เร็วที่สุด

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภาฯ และคณะทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม โดยมีหัวหน้าฝ่ายบริหารนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และคณะพร้อมด้วยสมาชิกสภา(ส.อบจ.)เข้าร่วมประชุมจำนวน 46 คน และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมประชุมด้วย

มีวาระการประชุมได้แก่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)ประจำปี 2566 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ โดยนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกได้แจ้งที่ประชุมว่ามีงบแระมาณที่เป็นรายได้จากการจัดเก็บของ อบจ.โคราช และเงินภาษีที่ส่วนกลางได้ส่งมาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 213,654,200 บาทเศษ จึงได้จัดทำรายจ่ายเพื่อการพัฒนาโครงการต่างๆขึ้น ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ จึงขอให้สมาชิกสภาได้โปรดพิจจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อตราข้อบัญญัติใช้ตามกฎหมายต่อไป

หลังจากนั้นสมาชิกได้ลุกขึ้นอภิปราย การจัดงบประมาณที่จะลงไปตามโครงการต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งมีการเสนอแนะการดำเนินโครงการต่างๆจนเป็นที่พอใจ จากนั้นประธานสภาได้ขอมติที่ประชุม โดยมีสมาชิกเห็นชอบ 42 เสียง งดออกเสียง 4 จากนั้นได้มีการตั้งนายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ และสมาชิกอื่นอีก 6 คนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ โดยใช้เวลาแปรญัตติ 3วัน ก่อนน้ำเข้าสู่สภาเพื่อขอมติกับสมาชิกแล้วนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

ที่น่าสนใจอีกวาระหนึ่งก็คือ เรื่องการขออนุมัติขยายการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565-2566 เป็นจำนวนเงินงบประมาณกว่า 173 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาที่ตกค้าง ที่จำเป็นเป็นต้องกันเงินไว้เพื่อดำเนินการต่อไปตามระเบียบของทางราชการที่กำหนด โดยนายอดุลย์ อยู่ยืน สมาชิกสภาฯเขตอำเภอเมือง ลุกขึ้นอภิปรายว่า อยากให้สภาฯเร่งรัดฝ่ายบริหารได้มีการดำเนินโครงการที่ตกค้างโดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เพราะของเก่ายังทำไม่เสร็จ แต่กลับมีงบประมาณมาเพิ่มอีก 213 ล้านบาท เพื่อลดโครงการที่ตกค้างในปีต่อไป

นางยลดา นายก อบจ.โคราช ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกที่ได้ผ่านงบประมาณ 213 ล้านเศษ และมติกันเงินประประมาณจำนวน 173 ล้านบาท เพื่อไปดำเนินการในปีต่อไป ส่วนสาเหตุที่ล่าช้าและตกค้างส่วนใหญ่ทับถมก็มาจากการดำเนินการโครงการในสมัยที่ผ่านๆมา แต่ก็ขอเรียนว่า จำนวนการตกค้างได้ลดลงกว่าเมื่อปีที่ผ่านๆมาเช่นกัน  และขอบคุณสมาชิกที่ได้เสนอแนะในการดำเนินโครงต่างๆ โดยฝ่ายบริหารจะรับไปดำเนินการให้รวดเร็วขึ้นต่อไป  

สำนักข่าว MC.news รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา