วันที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพบปะหารือส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมกันหารือมอบนโยบายปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด โดยรับฟังข้อเสนอแนะของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ทั้งในด้านสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและด้านการกีฬา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ สร้างรายได้ เพิ่มขีดความสามารถ

โดยหลังจากเสร็จสิ้นการหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้สรุปผลการหารือและเรื่องที่จะทำในระยะเร่งด่วน ประกอบด้วยเรื่องที่ทำทันที 3 เรื่อง ได้แก่

 1.เร่งรัดเปิดใช้มอเตอร์เวย์ M6 ช่วงปากช่อง-ขามทะเลสอ  2.เจรจาเปิดเส้นทางการบินกรุงเทพฯ-นครราชสีมา(กองบิน 1) 3.ผลักดันให้โคราชเป็นศูนย์จัดการแข่งขันกีฬาระดับโลก ส่วนเรื่องที่จะร่วมกันขับเคลื่อนต่อไป 8 เรื่อง ได้แก่ 1.สร้างและโปรโมทการท่องเที่ยวเส้นทาง  3 มรดกโลก 2.สร้างศูนย์การประชุมและแสดงนิทรรศการสินค้านานาชาติ  3.ขับเคลื่อน korat smart city 4.สร้างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 5.ผลักดัน Korat Landmark เขายายเที่ยง/เขาเขื่อนลั่น 6.ผลักดันให้โคราชเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก พ.ศ. 2572 7.ผลักดันให้โคราชเป็นศูนย์กลางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC) 8.แก้ไขการขาดแคลนน้ำให้เกษตรกร

สำนักข่าว MC.news รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา