อบจ.โคราช พร้อม!!! นำระบบสารสนเทศขนาดใหญ่ หรือ “Big data” สู่เส้นทางการพัฒนาระบบการศึกษาท้องถิ่นของ อบจ. โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ให้เป็นฐานในการพัฒนาสู่ระบบการศึกษา  ที่สามารถต่อยอดอนาคตของนักเรียนในภายภาคหน้า ล่าสุด เตรียมปล่อยหมัดเด็ด โชว์ศักยภาพผลงานนักเรียน ในงาน มหกรรมการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัด อบจ. ทั้ง 58 แห่ง อย่างน่าทึ่ง

นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า อบจ.มีนโยบายที่ชัดเจนในด้านพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อผลิตคนคุณภาพสู่ตลาดแรงงานในอนาคต ในปี 2566 อบจ. ได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาด้วยการนำระบบ Big Data เพื่อการศึกษาที่จะรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาทั้งระบบ นับเป็นฐานข้อมูลที่ใหญ่มาก  ซึ่งตนได้สั่งการให้สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ Hardware หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครือข่าย Server และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว

ขั้นตอนต่อจากนี้คือการพัฒนา Peopleware หรือการอบรมบุคลากรให้สามารถใช้งาน และบริหารงานฐานข้อมูลในระบบ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการด้าน Software โดยจะมีระบบปฏิบัติการอยู่ในโครงการ 2 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ ด้านการศึกษา (Big Data) และระบบบริหารการเรียนการสอน (Learning Management System : LMS) มุ่งสู่ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับระบบการศึกษาท้องถิ่นของ อบจ.นครราชสีมา ในอนาคต

 นอกจากนี้ อบจ.นครราชสีมา ยังได้เตรียมจัดงาน “มหกรรมการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา 2566” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “BIG DATA FOR KORAT PAO EDUCATION 2023” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่  20 – 21  กันยายนนี้ ณ ห้องโคราชฮอลล์ 1 – 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช และ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา โดยจะเน้นการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กับ 1 กิจกรรมผู้เรียน ทั้งนี้ผลงานที่ชนะเลิศในกิจกรรมต่างๆ จะได้รับโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมการศึกษาในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ

“อบจ.นครราชสีมา ได้ขับเคลื่อนด้านการบริหารจัดการการศึกษาโรงเรียนในสังกัดทั้ง 58 แห่ง เพื่อให้เกิดแนวทางพัฒนาการศึกษาของ อบจ.นครราชสีมา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ทันยุคทันสมัย อีกทั้งได้นำระบบเทคโนโลยีด้านการศึกษาเข้ามายังโรงเรียน มีระบบข้อมูลแบบ BIG DATA มีโครงการอบรมหลักสูตรด้านการศึกษาใหม่ๆ ให้กับบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูมีคุณภาพ มีทักษะ ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กนักเรียนอย่างเต็มความสามารถ  ให้เด็กได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามทิศทางและเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ให้ประสบความสำเร็จและเต็มศักยภาพ”

#โคราชโฉมใหม่#สำนักข่าว MC.news รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา