“นายกหน่อย” จัดไปรัวๆ ล่าสุด อนุมัติงบ 4.1 ล้านบาท ติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 80 ต้น ถนนสาย อบจ.นม.10206 มิตรภาพ-บ้านหนองโจด อ.โนนสูง โดยถนนสายนี้มีการปรับปรุงหลายช่วง เมื่อแล้วเสร็จจึงได้เร่งติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพี่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมา เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันอุบัติเหตุและอาชญากรรมบนท้องถนน

นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า โครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นถนน น้ำ ไฟ ล้วนมีความจำเป็นต่อพี่น้องประชาชนทั้งสิ้น อบจ.นครราชสีมา ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามนโยบายปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จอย่างที่เราต้องการเห็นคือ “ถนนสวย น้ำใส ไฟส่องสว่าง” จึงได้สั่งการให้สำนักช่าง ปรับปรุงก่อสร้างถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ให้แล้วเสร็จและเป็นไปตามมาตรฐานที่ อบจ.กำหนด พร้อมให้ติดตั้งไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ “โซล่าเซลล์” จำนวน 80 ต้น งบประมาณ 4,171,000 บาท บนสาย อบจ.นม.10206 มิตรภาพ-บ้านหนองโจด อ.โนนสูง เป็นเส้นทางผ่านเชื่อมระหว่าง อ.โนนสูง – อ.เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนนสายดังกล่าวเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะชาวบ้าน ต.โตนด และ ต.ลำมูล อ.โนนสูง กว่า 2000 ครัวเรือน ที่ได้ใช้ประโยชน์จากถนนสายนี้โดยตรง

“สำหรับประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางสายนี้สัญจรไป – มา หรือการคมนาคมขนส่งสินค้า เมื่อถนนดี มีไฟฟ้าส่องสว่าง ก็จะง่ายต่อการมองเห็น ช่วยในการป้องกันอุบัติเหตุ และลดอาชญากรรม ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ตามถนนหรือสี่แยกที่มีการสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย นอกจากนี้ ในช่วงฤดูฝน ถนนสายนี้ประสบปัญหาน้ำท่วม น้ำหลาก เป็นประจำทุกปี หากถนนมีความสว่าง ประชาชนก็จะปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

#โคราชโฉมใหม่#สำนักข่าว MC.news รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา