วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ที่ สำนักช่าง อบจ.นครราชสีมา สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2566 มีระเบียบวาระการประชุม 4 วาระ โดย นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ. พร้อมรองประธานสภา เลขานุการสภา ทำหน้าที่ประธานฝ่ายนิติบัญญัติ ส่วนฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ. พร้อมรองนายก อบจ.  ทั้งนี้มีสมาชิกสภา อบจ.นครราชสีมา จำนวน42 คน จากจำนวนสมาชิกสภาฯ ทั้งสิ้น จำนวน 48 คน นอกจากนี้ ยังมีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

การประชุมสภาฯ ครั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้มีญัตติขอความเห็นชอบพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบจ.นครราชสีมา เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่อบจ.นครราชสีมา ได้ตั้งประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 3,416,201 บาท แยกเป็นงบดำเนินงาน รายจ่ายจริง 218,427,200 บาท งบบุคลากร 1,607,759,500 บาท งบดำเนินงาน 1,084,404,700 บาท งบลงทุน 505,609,900 บาท โดยวาระแรกได้ผ่านรับหลักการไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และสภาได้มีมติตั้งคณะกรรมการแปรญัตติคณะหนึ่งเข้ามาตรวจสอบความถูกของงบประมาณเป็นเวลา 7 วัน การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมในวาระที่สอง, วาระที่สาม เพื่อให้สภาฯให้ความเห็นชอบก่อนนำไปเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศเป็นกฎหมายใช้บังคับต่อไป

เมื่อถึงวาระการการพิจารณา นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ สจ.อำเภอบ้านเหลื่อม ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้มีการตรวจสอบงบประมาณรายรับรายจ่ายเสร็จเป็นที่เรียบร้อย จึงขอให้มติที่ประชุมให้ความเห็นชอบต่อไป ต่อจากสมาชิกได้ผลัดกันลุกขึ้นอภิปราย และแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ซึ่งฝ่ายบริหารก็ได้รับฟังเพื่อนำไปดำเนินการและแก้ไข สมาชิกได้อภิปรายเวลาผ่านไปประมาณ 30 นาที ประธานจึงขอมติในที่ประชุม

ผลการลงมติมติ ปรากฏว่าในวาระที่สอง องค์ประชุมมี 42 คน ยกมือเห็นชอบ จำนวน 38 คน งดออกเสียง 4 คน ส่วนการพิจารณาในวาระที่สาม องค์ประชุม 41 คน ยกมือเห็นชอบ 37 คน งดออกเสียง 4 คน นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.โคราช ในฐานหัวหน้าฝ่ายบริหารได้กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ได้มอบความไว้วางใจในการโหวดรับญัตติงบประมาณฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของฝ่ายบริหารและแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา

Cr:ปชส.นม. สำนักข่าวMC.news.รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา