อบจ.โคราช ร่วม ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการ “โคราชเมืองสะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย” หวังลดอัตราป่วย และการเสียชีวิต จากโรคไข้เลือดออก ลดการแพร่ระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเป็นระบบ นำมาสู่การประเมินประสิทธิภาพการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกใน จ.นครราชสีมา ทั้งหมด 32 อำเภอ

ด้านนางยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวภายหลังลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการฯ ว่า ข้อดีของการได้ลงพื้นที่คือได้เห็นสถานการณ์จริง ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกับคณะกรรมการประเมินโครงการโคราชเมืองสะอาดปลอดลูกน้ำ ยุงลาย ในโอกาสที่คณะเดินทางมาตรวจประเมินโครงการฯ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน นำไปสู่การลดอัตราการป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก ซึ่งจากการร่วมพูดคุย ได้รับคำแนะนำต่างๆ ที่สามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขในพื้นที่ของแต่ละอำเภอที่เข้ารับการประเมิน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น “อำเภอดีเด่น” ของจังหวัดนครราชสีมา ตาม“โคราชเมืองสะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย”

การตรวจประเมินโครงการโคราชเมืองสะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย ในปี 2566 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ท้องถิ่นจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนา ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ที่ 9.4 ปากช่อง ดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ที่ผ่านมา แบ่งพื้นที่การประเมินออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ อำเภอขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่ มีคณะกรรมการประเมินทั้งสิ้น 4 คณะ เพื่อคัดเลือกอำเภอดีเด่นของแต่ละประเภท จำนวน 1 อำเภอ ผลการประเมินปรากฏว่า อำเภอขนาดใหญ่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อ.บัวใหญ่, รองชนะเลิศ ได้แก่ อ.พิมาย ส่วนอำเภอขนาดกลาง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อ.คง รองชนะเลิศ ได้แก่ อ.เสิงสาง และ อำเภอขนาดเล็ก  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อ.สีดา รองชนะเลิศ ได้แก่ อ.ลำทะเมนชัย

Cr: ปชส.อบจ.นม สำนักข่าว MC.news รายงาน