อบจ.โคราช ปลื้ม ภายหลังโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” และ โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว สังกัด อบจ.นครราชสีมา สร้างชื่อเสียงให้กับ อบจ. และ จ.นครราชสีมา เข้ารับรางวัลโล่และเกียรติบัตรระดับประเทศ โรงเรียนสีเขียวเบอร์ 5  ภายใต้การดำเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ได้จัดโครงการห้องเรียนสีเขียว ร่วมกับ โรงเรียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2541 เป็นต้นมา โดยนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละโรงเรียนให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการอย่างเต็มที่

โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต กฟฝ.มีเป้าหมายเพื่อเป็นการปลูกฝังทัศนคติการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ รู้คุณค่า และรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน ผ่านกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนสีเขียว และกิจกรรมนอกห้องเรียน ทำให้เกิดผลในเชิงพฤติกรรม ที่ขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชน ซึ่งขณะนี้ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียว ทั้งสิ้น 944 แห่งทั่วประเทศ ทั้งในระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา 

ในปัจจุบัน กฟผ. ได้ขยายผลต่อยอดการดําเนินงานโครงการห้องเรียนสีเขียว สู่การบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ในคอนเซ็ปต์ “โรงเรียนสีเขียวเบอร์ 5” โดยส่งเสริมให้โรงเรียนบูรณาการองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กับทุกกิจกรรมของโรงเรียน ทั้งในด้านการบริหารจัดการพลังงาน การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมให้กับเยาวชน รวมทั้งเป็นการประเมินและติดตามผลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อยกระดับสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Cr: ปชส.อบจ.นม สำนักข่าว MC.news รายงาน