นางยลดา หวังศุภกิจโกศล (นายกหน่อย)นายก อบจ.นครราชสีมา เดินหน้าพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั้ง 182 แห่งในสังกัดฯ ล่าสุด ส่งทีมกองสาธารณสุข ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมินตัวชี้วัด “KPI” ของ รพ.สต. เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อที่จะกำกับ ดูแล ติดตามประเมินผลมาตรฐาน ระบบประกันคุณภาพบริการ แนวทางกำกับดูแล พร้อมประเมินผลงาน สำหรับใช้เป็นหลักฐานประกอบในการพิจารณาความดีความชอบ รอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบที่ 2 ขณะเดียวกันก็วัดมาตรฐานการทำงานของ รพ.สต. ด้านการบริการประชาชนอย่างไร้รอยต่อหลังมีการถ่ายโอนภารกิจมาแล้ว.

เป้าหมายก็คือการให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการให้บริการที่กำหนดไว้ เพื่อเกิดประสิทธิภาพ ตอบสนองการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของประชาชน เน้นการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุ ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบสุขภาพการประเมิน KPI มีแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการใน 4 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence), ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence), ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และ ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามนโยบายด้านสาธารณสุขที่ อบจ.นครราชสีมา ประกาศไว้ 9 ข้อ ประกอบด้วย (1.) สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง (2.) บูรณาการระบบดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ( 3.) นำร่องระบบบริการก้าวหน้า digital healthcare (4.) ส่งเสริมให้มีระบบการแพทย์ทางเลือก  (5.) น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ การพัฒนาด้านการสาธารณสุขท้องถิ่น (6.) ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพด้วยนวัตกรรม ให้อาหารเป็นยา และ สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (7.) พัฒนาสมรรถนะ อสม. เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารด้านสาธารณสุข (8.) จัดทำ Big data และ (9.) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงวัย

นางยลดากล่าวย้ำว่า“อบจ.มีความพร้อมในการที่จะดูแล รพ.สต. ที่ถ่ายโอนมาอยู่กับเราทั้ง 182 แห่ง พร้อมขับเคลื่อนการทำงานผ่านการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสาธารณสุขจังหวัด ที่จะคอยเป็นที่ปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงให้กับ อบจ.ในการทำงาน เพื่อประชาชนด้านสุขภาพ ด้านการบริการด้วยคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง เท่าเทียม ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ ผู้ให้บริการก็มีความสุขในการทำงานเช่นกัน เรามั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะสนองตอบความต้องการใหม่ๆ ของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้เป็นโคราชโฉมใหม่ “ระบบสุขภาพยั่งยืน”

Cr.ปฃส. อบจ.นม. สำนักข่าว MC.news รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา