อบจ.โคราช แท็คทีม สภาวัฒนธรรมฯ และ ราชภัฏโคราช ปลุกชีพรำโทนโคราช สร้างค่านิยม รัก หวงแหน ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีที่มีมาแต่โบราณ อนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านรากเหง้าเมืองย่าโม พร้อมดันขึ้นเป็นศิลปะการแสดงต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง

ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยถึง การพลิกฟื้นศิลปะรำโทนโคราชว่า รำโทนโคราชเป็นศิลปะ วัฒนธรรมที่บรรพบุรุษชาวโคราชได้สืบทอดกันมาช้านาน เป็นการรำประกอบจังหวะการตีโทน นิยมเล่นในช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากการทำงาน ชาวบ้านก็จะนัดหมายมารวมตัวกัน และนำกลองโทนซึ่งเป็นกลองหน้าเดียวมาตีเป็นจังหวะ บริเวณลานกว้างในงานชุมนุมรื่นเริงต่างๆ หรืองานนักขัตฤกษ์ แต่ปัจจุบันเริ่มเลือนหายไปตามกาลเวลา

นางยลดา กล่าวว่าอยากที่จะเห็นลูกหลานคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักและมาร่วมกันสืบสาน “รำโทนโคราช” ให้คงอยู่คู่เมืองโคราชไปอีกนานเท่านาน จึงได้สั่งการให้สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นครราชสีมา ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัด และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เดินหน้าโครงการอบรม “รำโทนการละเล่นพื้นบ้านโคราช” กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในสังกัดฯ และประชาชน จ.นครราชสีมา ได้ฝึกทักษะการละเล่นรำโทน รวมถึงผลักดันให้รำโทนโคราช เอกลักษณ์ รากเหง้าของท้องถิ่น ให้เป็นการศิลปะการแสดงไว้สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง

การอบรมเน้นการบรรยายและการสาธิต บอกเล่าถึงความเป็นมา วิวัฒนาการในด้าน จังหวะ ทำนอง กระบวนท่ารำที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และการฝึกปฏิบัติ “รำโทนโคราช” โดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรนาฏศิลป์ไทย มรภ.นครราชสีมา ซึ่งการอบรมมีขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม นี้ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”

Cr.ปฃส. อบจ.นม. สำนักข่าว MC.news รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา