วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่วัดศาลาลอย อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา พระมงคลรัตนสุธี (สุข สุขจิตฺโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย และ พ.ต.อ. ประสิทธิ์ เปรมกมล ผกก สภ.เมืองนครราชสีมา ได้กระทำพิธีมอบโค-กระบือ ตามโครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา ใน ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ให้กับเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 35 ราย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในครอบครัว โดยเกษตรกรดังกล่าวได้ผ่านกาคัดเลือกจากกรรมการชุมชนในพื้นที่มาหลายขั้นตอน โดยในวันนี้มีการมอบเบื้องต้นจำนวน 14 ราย

โครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือ เฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการโดยกองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับวัดศาลาลอย อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษาใน ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบัพระมหากษัตริย์ และได้มีการมอบโค – กระบือ ให้กับครอบครัวทหารกองประจำการเกษตรกรที่มีฐานะยากจนมาอย่างต่อเนื่อง มีพิธีขึ้นที่อาคารอเนกประสงค์ พล.ร.๓ ค่ายสุรนารี ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง กองทัพภาคที่ 2 และวันเดียวกันนี้ที่วัดศาลาลอย รวมจำนวนที่มอบทั้งสิ้น ๗๑ ตัว

การดำเนินโครงการได้มีผู้บริจาคโค-กระบือ ผ่านโครงการตัวละ ๒๕,๐๐๐ บาท และ ราคาบริจาคกระบือ ตัวละ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อได้ดำเนินการแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่มีฐานะยากจน โดยให้คณะกรรมการจากวัดวัดศาลาลอยคัดเลือกเกษตรจำนวน ๓๕ ครัวเรือน เข้ารับตามเงือนไขที่กำหนด และมอบให้กับครอบครัวทหารกองประจำการ (พล.ร.๓) จำนวน ๕๖ ตัว

ข่าวโดย นส.กษิรา พหลเวช (แพรว) สำนักข่าว MC.news รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา