วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 ที่ห้องประชุมสภา สำนักช่าง อบจ.นครราชสีมา สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 มีระเบียบวาระการประชุม 4 วาระ โดยฝ่ายสภาประกอบด้วย นายรักชาติ  กิริวัฒนศักดิ์  ประธานสภา อบจ. พร้อมรองประธานสภา เลขานุการสภา  ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ. พร้อมรองนายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ.นครราชสีมา นอกจากนี้ ยังมีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครบครัน

โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานสภาฯ ได้ให้ 3 ส.อบจ. ใหม่ ประกอบด้วย นางนงลักษณ์ บุญวาสนา ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต1 , น.ส.นิยะดา วัชรเมฆินทร์ ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 2 และ นายพิชิต พงษ์พัฒนเจริญ ส.อบจ.อ.ลำทะเมนชัย ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบจ.นครราชสีมา ทั้ง 3 คน ลุกขึ้นกล่าวคำปฏิญาณตนต่อที่ประชุมก่อนปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา(ส.อบจ.)อย่างเป็นทางการ

การประชุมเริ่มขึ้นโดยเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เป็นเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จำนวน 9 เรื่อง นอกเหนือจากเรื่องประกาศใช้แผนงานพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 รวม 6 ฉบับ นอกจากนั้นยังมีเรื่องที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับหนังสือแจ้งจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโตนด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบงได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 36 จำนวน 5 โครงการเป็นจำนวนเงิน 2,873,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการเพื่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่

ต่อมาประธานยังได้แจ้งที่ประชุมทราบ กรณี อบจ.นครราชสีมา มีคำสั่งแต่งตั้ง พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ให้ดำรงตำแหน่งรองนายก อบจ.นครราชสีมา โดยนางยลดา หวังศุภกิจโกศล ได้มอบหมายให้ดูแลสำนักงานช่างฯ และ มีคำสั่งแต่งตั้ง นายเรืองฤทธิ์ รวิยะวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายก อบจ.นครราชสีมา นอกจากนี้ ในระเบียบวาระที่ 3 ที่ประชุมแจ้งเรื่องพิจารณากรณี นายศิริพงศ์ มกรพงศ์ ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 1 ที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาฯ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ทำให้ต้องมีการเลือกตั้งรองประธานสภาคนใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง

โดยที่ประชุม นายวิสูตร เจริญสันธิ์ ส.อบจ.อ.จักราช ได้เสนอชื่อ นายเลิศชัย  ธนประศาสน์ ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 2 พร้อมให้มีการโหวตรองประธานสภาฯ คนใหม่ ซึ่งมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ เลือกให้ นายเลิศชัย ธนประศาสน์ ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาฯ และปฏิบัติหน้าที่ในสภาต่อไป

สำนักข่าว MC.news รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา