วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ ศูนย์ผ้าไหมบ้านแฝก-โนนสำราญ หมู่ 3 อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสุผล ตติยนันพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงานฯ นางกนิฎฐี สุนทรเกศ นายอำเภอสีดา กล่าวต้อนรับ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยให้บริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบ ภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้

1.มอบชุดยาพระราชทานจากหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จำนวน 50 ชุด  2.มอบทุนอุปการะเด็กจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6 ทุนๆละ 3,000 บาท  3.มอบทุนการศึกษาจากจังหวัดนครราชสีมาและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 ทุนๆละ 5,000 บาท  4.มอบเงินช่วยเหลือครัวเรือนที่ประสบความเดือดร้อนจาก พมจ.นม. จำนวน 10 รายๆละ 3,000 บาท 

5.มอบพันธุ์ปลาจากสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 30 ถุง  6.มอบพันธุ์กระบือจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ตัว  7.มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากวัดศรีสุรโยธินให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 352 ชุด 8.มอบถุงยังชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 100 ชุด  9.มอบถุงยังชีพจาก พมจ.นม. จำนวน 25 ชุด  10.การออกหน่วยแพทย์อาสา (พอ.สว.) 11.การออกหน่วยบริการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีประชาชนมารับบริการเป็นจำนวนมาก

โดย การออกหน่วยบริการประชาชนฯ (จังหวัดเคลื่อนที่) จังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการมอบทุนอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กแรกเกิดถึงหกปีที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาส ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) /อุทกภัยน้ำท่วม และครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ในระบบ TPMAP

โอกาสนี้ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) พร้อมนำเสนอประเด็นภารกิจงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้  1. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของจังหวัดนครราชสีมา และการให้ความช่วยเหลือฯ  2. การขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ และออฟไลน์เพื่อกระตุ้นรายได้ เพิ่มช่องทางจำหน่ายให้กับชุมชน 3. การรณรงค์ปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนทั่วทั้งจังหวัด เน้นการพึ่งตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชนและเพื่อเป็นการต่อยอดขยายผลการดำเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่การลดรายจ่าย สร้างรายได้ในครัวเรือน

4. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยขอให้อำเภอ เร่งรัด การจัดเก็บข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เป็นจริงมากที่สุด ซึ่งจะได้นำไปสู่การใช้ประโยชน์ กำหนดภารกิจในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาข้อมูลที่ตกเกณฑ์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสีดา ได้นำกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และเครือข่าย OTOP ร่วมออกบูธจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายในงาน

ทั้งนี้ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธีฯ พร้อมคณะฯ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการฯ การออกบูทแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP มอบพันธุ์ปลา พันธุ์กระบือ ให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับการคัดเลือกได้นำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ต่อไป

Cr: สนง.ปชส.นครราชสีมา สำนักข่าว MC.news รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา