นายบุญธรรม เดชบุญ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา

นายปรีชา กำพุดกลาง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเปิดเผยว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด จัดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารทดแทนผู้ที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง 7 คน โดย”ทีมรักษสหกรณ์” ลงสมัครรับเลือกตั้งทีมเดียว สมาชิกแห่ลงคะแนนท่วมท้น ตามระเบียบข้อบังคับ โดยมีผู้แทนของสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมาเข้าสังเกตการณ์ โดยมีสมาชิกมาลงคะแนน 23,004คะแนน จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 26,379คน คิดเป็น 87.21% เป็นบัตรดี 20,834 ใบ คิดเป็น90.57% เป็นบัตรเสีย 192ใบ คิดเป็น 0.83% เป็นบัตรที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนน 1,977ใบ คิดเป็น8.59%

นายปรีชา กำพุดกลาง ประธาน กกต.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา

สำหรับผู้สมัคร”ทีมรักษ์สหกรณ์” ที่มีนายทอง วิริยะจารุ ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ฯเป็นประธานกลุ่มประกอบไปด้วยนายวีระ โรจน์หิรัญ ได้  18,998 คะแนน, ดร.ปริญญา ประจง ได้18,662 คะแนน, นายสนอง ฝ่ายโชคชัย ได้18,406 คะแนน, นายสุรชัย แย้มกาญจนวัฒน์ ได้18,331 คะแนน, นายชูเกียรติ เกษมสุข ได้18,259 คะแนน, นายอำนวย จงนบกลาง ได้18,149 คะแนน, และ นายพงษ์พันธ์ มาแสวง ได้18,147 คะแนน

บรรยากาศการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

นายบุญธรรม เดชบุญ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา เปิดเผยการเลือกตั้งในครั้งนี้ทางสหกรณ์ฯในครั้งเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญ โดยทุกครั้งจะมีการอนุมัติงบประมาณ 30 ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าพาหนะของสมาชิกที่มาลงคะแนน โดยการเลือกตั้งในครั้งนี้ ในนามกลุ่มรักษ์สหกรณ์ ส่งสมาชิกลงรับสมัครเพียงทีมเดียว ต้องขอขอบคุณสมาชิกคงที่ยังไว้วางใจและมลงคะแนนกนอย่างท่วมท้น ทางคณะผู้บริหารจะทำงานเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นที่ตั้ง ในวันนี้ได้นำผลการเลือกตั้งให้ให้สมาชิกได้รับรองเป็นเอกฉันท์ และจะนำผลการเลือกตั้งแจ้งไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตามระเบียบข้อบังคับต่อไป

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา