วันนี้ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสวาท ฤาขา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา  นายมาณพ วงษ์คำ ประธานสาขาวิชาคณิตคาสตร์และเลขานุการศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก (สอวน.) โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย พลโทปราโมทย์ นาคจำทึก นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย  และ  นายประยงค์ ประทุมวัน ผอ ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน, และ ผอ. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน คณิตศาสตร์ โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 20  “The 20″ Thailand Mathematical Olympiad” ระหว่างวันที่ 10-24 พฤษภาคม 2566  ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช

การจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกครั้งที่20 ในครั้งนี้  มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้มีการพัฒนาหลักสูตร และ มาตรฐานของระบบการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ของประเทศ  ให้ผู้ร่วมการแข่งขันเกิดความรัก และ สนใจ ที่จะมุ่งเน้นการศึกษาทางคณิตศาสตร์หรือศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องในระดับอุดมศึกษาจนอาจประกอบอาชีพนักวิจัยนักคณิตศาสตร์ในอนาคต ที่สำคัญก็คือเป็นการคัดเลือกนักเรียนที่เข้าอบรมวิชาคณิตศาสตร์ที่เป็นตัวแทนศูนย์(สอวน.)ทั้ง16ศูนย์ทั่วประเทศ ให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการอบรมค่ายโอลิมปิก วิชาการของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี(สสวท.)ในรอบต่อไป

นอกจากนั้นยังทำให้อาจารย์จากศูนย์(สอวน.)ทุกศูนย์มีประสบการณ์ร่วมกันในการเข้าร่วมจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้อันจะสามารถนำไปใช้ปรับปรุงการสอนรวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการอบรมวิชาการในคณิตศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้นสุดท้ายจะเป็นการสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนตัวแทนครูจากโรงเรียนรวมทั้งคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้โครงการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จะมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน และ บุตรคลากรการศึกษาคณิตศาสตร์ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมงาน ประมาณ 250 คน โดยจะมีภาครัฐและเอกชนร่วมการสนับสนุนเพื่อให้การจัดงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย ที่เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

สำนักข่าว MC.news.com รายงาน